Енергийна независимост и национална сигурност

 

Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 127.075 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Трояново, община Раднево, област Стара Загора

Публикувано на 11.06.2019

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 13-2019/03.06.2019г. по т. 3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-12-2019, при следните условия:
1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА:

 1.1 Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 127.075 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на  с. Трояново, община Раднево, област Стара Загора.
Точното идентифициране и местонахождение на площта е посочено в Приложение № 5, съдържащо схема на разположение и регистър на имотите, към тръжната документация.

1.2 Начална тръжна цена: 5 337 лева /пет хиляди триста тридесет и седем лева/, без включен ДДС - годишна наемна цена за обявената площ от 127.075 дка.

1.3 Срок за отдаване под наем на имотите – 2 /две/ години, считано от 01.10.2019г. 

2. ВИД НА ТЪРГА:
Явен търг с тайно наддаване. Открито заседание.

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
 Плащането на наемната цена ще се извършва на две равни вноски, като първата вноска е в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на Заповед на Изпълнителния директор за класиране. Следващите вноски са до 30-ти май на текущата стопанска година, и до 30-ти септември, в края на същата стопанска година, срещу фактура издадена от НАЕМОДАТЕЛЯ. Последната вноска е до 30-ти май 2021г.

4. РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТА:

4.1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 533.70 лева / петстотин тридесет и три лева и седемдесет стотинки/, представляваща 10% /десет процента/ от обявената начална тръжна наемна цена.

4.2. Депозитът на спечелилият участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на Договора за наем, като стойността му се възстановява, чрез приспадането му при плащането на последната му вноска. За всички останали участници депозитът се връща в 30 – дневен срок след сключване на Договора.

4.3. Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

„Мини Марица – Изток“ ЕАД
BIC: CECBBGSF, IBAN: BG25 CECB 9790 1019 1248 01
Банка: „ЦКБ” АД, клон Стара Загора
4.4. В случай, че не бъде изплатена първата наемна вноска в размер на 50 % от годишната наемна цена, от спечелилият първо място участник, в срок до 14 дни след получаването на Заповедта за класиране от Изпълнителния директор, се отправя предложение до втория класиран в тръжната процедура. В случай, че и той не заплати вноската, се задържат депозитите и се процедира нов търг.
4.5. Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане.

5. МЯСТО, ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА:

Търгът ще се проведе на 26.06.2019г. от 14.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на  “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

6. ОГЛЕД НА ПЛОЩТА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ДАТИ:

Определят се две дати за оглед на имотите, предмет на търга – 14.06.2019г. и 24.06.2019г. от 9.30 часа пред входа на  “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

7. РАЗМЕР НА ТАКСАТА ЗА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ПОДАВАНЕ:

7.1. Цена на документацията – 20.00 лв. без включен ДДС. Тръжната документация се получава от звено “Недвижима собственост”, отдел „Инвестиции” в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството – партер или по банков път.
7.2. Краен срок за закупуване на документацията – 11.00 часа на 26.06.2019г.
7.3. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.40 часа на 26.06.2019г.
7.4. Място на подаване на заявление за участие – регистратура ет. 6, стая № 609 в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево.

8. ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ:

8.1. В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 03.07.2019г. от 14.00 часа в Управлението на Дружеството.

9. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

9.1. Участниците са задължени да присъстват на огледа на площта за отдаване под наем. Кандидати, които не са присъствали на оглед, не се допускат до участие в тръжната процедура. При невъзможност на участника да се яви на посочените за оглед дати, същият може бъде представляван от упълномощено от него лице.
9.2. Участниците представят следните документи:
- Копие от регистрационна карта на земеделския стопанин, заверена за последните 3 /три/ години по реда на чл. 5 от Наредба № 3 от 22.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
-  Подписано заявление по образец;
- Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление;
- Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата;
- Документ за внесен депозит за участие в размера, посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие;
- Посочват се данни по лична карта, ако участникът е физическо лице, или данни за фирма – наименование, ЕИК, седалище на управление, ако участникът е юридическо лице;
- Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон /във връзка с евентуалното връщане на депозита/;
- Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД и не е свързано лице по смисъла на & 1, т.2,3 и 4  от ДР на Търговски закон с наемодателя;
- Нотариално заверено пълномощно, в случай на упълномощаване.

9.3. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

При огледа на площта за отдаване под наем се оформя протокол, удостоверяващ, че кандидатите са огледали площта, която ще се отдава под наем, наясно са с разположението на земите и с тяхното състояние.

11. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-12-2019
Лице за контакти и допълнителна информация:  тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 32-51, Екатерини Ралева.