Енергийна независимост и национална сигурност

 

Отдаване под наем на поземлени имоти Община Раднево

Публикувано на 04.05.2020

ОБЯВЛЕНИЕ

 

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

 

На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 5-2020/13.03.2020г. по т. 3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-03-2020, при следните условия:

  1. Описание на обектите и начална тръжна цена:

 

            1.1 Отдаване под наем на поземлени имоти с кад. №№ 37507.10.116; 37507.10.118; 37507.10.119; находящи се в землището на с. Ковачево, община Раднево, и поземлен имот с кад. № 15062.28.18, находящ се в землището на с. Гледачево с обща площ от 769,799 дка подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД. Точното идентифициране и местонахождение на площта е посочено в Приложение № 5, съдържащо схема на разположение и регистър на имотите, към тръжната документация.

1.2 Начална тръжна цена: 31932,00 лева /тридесет и една хиляди деветстотин тридесет и два лева/, без включен ДДС - годишна наемна цена за обявената площ от 769,799 дка.

 

1.3Срок за отдаване под наем на имотите – 3 /три/ години, считано от 01.10.2020 г.  

 

  1. Вид на търга

Явен търг с тайно наддаване.Закрито заседание.

 

  1. начин на плащане

 Плащането на наемната цена ще се извършва на две равни вноски, като първата вноска е в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на Заповед за класиране. Следващите вноски са до 30-ти май и до 30-ти септември на следващата стопанска година, срещу фактура издадена от НАЕМОДАТЕЛЯ. Последната вноска е до 30-ти май 2023г.

 

  1. размер на депозита

 

4.1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 3193,20 лева /три хиляди сто деветдесет и три лева и 20 стотинки/, представляваща 10% /десет процента/ от обявената начална тръжна наемна цена.

 

4.2. Депозитът на спечелилият участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на Договора за наем, като стойността му се възстановява, чрез приспадането му при плащането на последната му вноска. За всички останали участници депозитът се връща в 30 – дневен срок след сключване на Договора.

 

4.3. Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

 

„Мини Марица – Изток“ ЕАД

BIC: CECBBGSF, IBAN: BG25 CECB 9790 10191248 01

Банка: „ЦКБ” АД, клон Стара Загора

4.4. Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на участник, спечелил търга, но отказал да сключи договор в 14 – дневен срок, от получаването на Заповед за класиране и предложението за наемане на площта, не подлежи на връщане.

4.5. При отказ на участник, спечелил търга се предлага сключването на договор с кандидата, класиран на второ място. В случай, че същият откаже да сключи договор в 14 – дневен срок и не заплати първата вноска,  се изпълняват условията по точка  4.4 и се насрочва нов търг.

 

  1. място, ден и час за провеждане на търга

 

Търгът ще се проведе на 19.05.2010г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на  “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

 

  1. Получаване на документация за тръжната процедура. ПОДАВАНЕ.

 

6.1.        Документацията е безплатна. Същата се публикува, заедно с обявлението за провеждането на търга на официалната страница на Дружеството: https://www.marica-iztok.com/ в раздел Информационен център, Обявления. Кандидатите я теглят и попълват.

6.2.        Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.40 часа на 19.05.2020г.

6.3.        Място на подаване на заявление за участие – Деловодство в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13

 

  1. Ден и час за провеждане на повторен търг.

 

7.1.      В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 27.05.2019г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

 

 

  1. изисквания към участниците

 

8.1. Участниците представят следните документи:

- Копие от регистрационна карта на земеделския стопанин, заверена за последните 3 /три/ години по реда на чл. 5 от Наредба № 3 от 22.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;

-  Подписано заявление по образец;

- Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление;

- Документ за внесен депозит за участие в размера, посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие;

- Копие от Удостоверение за актуална (към датата на представяне на заявлението) съдебна регистрация или копие на Удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията с посочване на ЕИК, ако кандидатът е едноличен търговец или юридическо лице /ако участникът е физическо лице – посочват се данни по лична карта/;

- Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон /във връзка с евентуалното връщане на депозита/;

-   Подписан проект на договор;

-   Декларация за оглед;

- Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД и не е свързано лице по смисъла на & 1, т.2,3 и 4  от ДР на Търговски закон с наемодателя;

- Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни;

- Нотариално заверено пълномощно, в случай на упълномощаване.

 

8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

 

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга, като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

 

10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-03-2020

 

Лице за контакти и допълнителна информация:  тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 31-19, Деница Илева

Тръжна документация