Енергийна независимост и национална сигурност

 

Отдаване под наем на поземлени имоти , находящи се в землището на с. Полски градец, община Раднево

Публикувано на 09.06.2020

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

 

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 04-2020/20.02.2020г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-06-2020, при следните условия:

 1. Описание на обектите и начална тръжна цена:

              1.1 Отдаване под наем на поземлени имоти с обща площ от 121,503 дка, представляващи кад. №№:57323.300.237; 57323.300.344; 57323.300.345; 57323.300.346; 57323.300.347, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Полски градец, община Раднево. Точното идентифициране и местонахождение на площта е посочено в Приложение № 5, съдържащо схема на разположение и регистър на имотите, към тръжната документация.

  1.2 Начална тръжна цена: 5008,00 лева /пет хиляди и осем лева/, без включен ДДС - годишна наемна цена за обявената площ от 121,503 дка.

  1.3Срок за отдаване под наем на имотите – 3 /три/ години, считано от 01.10.2020 г.

   

 2. Вид на търга

  Явен търг с тайно наддаване.Закрито заседание.

   

 3. начин на плащане

              Плащането на наемната цена ще се извършва на две равни вноски в размер на 50 % от годишната наемна цена. Първата вноска е в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на Заповед за класиране и е в размер на 50% от годишната наемна цена. Втората вноска е до 30-ти май на същата стопанска година. Трета и четвърта вноска, съответно: 30 септември 2021 г. и 30 май 2022 г. и т.н., последната вноска е 30 май 2023 год., срещу фактура издадена от НАЕМОДАТЕЛЯ.

   

 4. размер на депозита

  4.1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 500,80 лева /петстотин лева и осемдесет стотинки/, представляваща 10% /десет процента/ от обявената начална тръжна наемна цена.

   

  4.2. Депозитът на спечелилият участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на Договора за наем, като стойността му се възстановява, чрез приспадането му при плащането на последната му вноска. За всички останали участници депозитът се връща в 30 – дневен срок след сключване на Договора.

  4.3. Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

  „Мини Марица – Изток“ ЕАД

  BIC: CECBBGSF, IBAN: BG25 CECB9790 1019 1248 01

  Банка: „ЦКБ” АД, клон Стара Загора

  4.4. Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на участник, спечелил търга, но отказал да сключи договор в 14 – дневен срок, от получаването на Заповед за класиране и предложението за наемане на площта, не подлежи на връщане.

  4.5. При отказ на участник, спечелил търга се предлага сключването на договор с кандидата, класиран на второ място. В случай, че същият откаже да сключи договор в 14 – дневен срок и не заплати първата вноска, се изпълняват условията по точка 4.4 и се насрочва нов търг.

  1. място, ден и час за провеждане на търга

  Търгът ще се проведе на 26.06.2020г. от 14.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

   

  1. Получаване на документация за тръжната процедура. ПОДАВАНЕ.
  1. Документацията е безплатна. Същата се публикува, заедно с обявлението за провеждането на търга на официалната страница на Дружеството: https://www.marica-iztok.com/ в раздел Информационен център, Обявления. Кандидатите я теглят и попълват.

  2. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.40 часа на 26.06.2020г.

  3. Място на подаване на заявление за участие – Деловодство в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13

    

   1. Ден и час за провеждане на повторен търг.
  1. В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 03.07.2020г. от 14.00 часа в Управлението на Дружеството.

    

   8. ДРУГИ УСЛОВИЯ

   Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга, като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

    

   9. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-06-2020

   Лице за контакти и допълнителна информация: тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 31-19, Деница Илева  /ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ/