Енергийна независимост и национална сигурност

 

Отдаване под наем на ПИ

Публикувано на 14.07.2015

ОБЯВЛЕНИЕ

 

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

ГРАД РАДНЕВО

 

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 17-2015/22.06.2015 г., обявява провеждане на търг, при следните условия:

  1. Описание на обекта и начална тръжна цена:

1.1.       Отдаване под наем на ПИ №№ 300237, 300344, 300345, 300346, 300347,  собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Полски градец, община Раднево.

Точното идентифициране и местонахождение е посочено в Схема, приложена към тръжната документация.

1.2.       Начална тръжна цена: 3645.27 лв лева /три хиляди шестстотин четиридесет и пет лева и двадесет и седем стотинки/,/30 лева за декар/, без включен ДДС – годишна наемна цена за отдаване под наем на площ от 121.509дка.

1.3.     Срок за отдаване под наем на имотите– 5 години, считано от 01.10.2015 год.

  1. Вид на търга

Търг с тайно наддаване.

  1. начин на плащане

Плащането ще се извършва един път годишно, до 30-ти септември, срещу фактура издадена от НАЕМОДАТЕЛЯ.

  1. размер на депозита

4.1.       Депозитът заучастиев търга е подформатанапаричнасума в размер на 10% от обявената начална тръжна цена.

4.2.       Депозитът на спечелилия  участник в търгасе трансформира в гаранция за изпълнение на Договора за наем, като депозитът (гаранцията) се възстановява, чрез приспадането му от последната наемна вноска, а за всички останали участници депозитът се връща в 30 дневен срок след сключване на Договора.

4.3.       Депозитът за участие в търга се внасяпоследнатабанковасметка:

IBAN: BG02 UBBS 7824 1011 5000 15

BIC: UBBSBGSF

БАНКА: ТБ ОББ АД – СТАРА ЗАГОРА

Мини Марица-Изток ЕАД

  1. място, ден и час за провеждане на търга

Търгът ще се проведе на 27.07.2015г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево.

  1. Размер  на таксата за тръжната документация

6.1.       Цена на документацията – 20.00 лв. без ДДС.Тръжната документация се получава от отдел “Недвижима собственост” в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството – партер.

6.2.       Краенсрокзазакупуваненадокументацията– 11.00 часа на 27.07.2015г.;

6.3.       Краен срок заподаваненазаявлениеза участие в търга – 11.40часана27.07.2015г.

7.  Ден и час за провеждане на повторен търг

7.1.       В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 03.08.2015г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

  1. изисквания към участниците

8.1. Участниците представят следните документи:

- Подписано заявление по образец.

- Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление.

- Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата.

- Документ за внесен депозит за участие в размера, посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие.

- Копие от Удостоверение за актуална (към датата на представяне на заявлението) съдебна регистрация или копие на Удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията с посочване на ЕИК, ако кандидатът е юридическо лице. /ако участникът е физическо лице – посочват се даннипо лична карта/

- Декларация, че към момента участникът няма неплатени финансови задължения към Мини „Марица-Изток ЕАД”.

8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва по предварителна уговорка.

10. Регистрационен номер на търга 03-НС-2015

Допълнителна информация:

тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 31-79, Ивелин Мендров