Енергийна независимост и национална сигурност

 

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Апартамент находящ се в село Ковачево, блок № 2, вх.А, ет.3, ап.5

Публикувано на 19.06.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

 

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

 

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023 г. по т. 3.3., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-8-2023г., при следните условия:

 

 1. Описание на обектите и начална тръжна цена:

  1.1 Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Апартамент находящ се в село Ковачево, блок № 2, вх.А, ет.3, ап.5 със ЗП 52.94 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-север”, с. Ковачево, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

  1.2 Начална тръжна цена: 46,20лв. /четиридесет и шест лева и двадесет стотинки/, без включен ДДС - месечна наемна цена за обявения недвижим имот.

  1.3Срок за отдаване под наем на имота – 3 /три/ години, считано от датата на подписване на договора.

   

 2. Вид на търга

  Търг с тайно наддаване.Открито заседание, стъпка за наддаване 2 /два/ лева при явно наддаване, в случай на предложена еднаква най-висока цена.

   

 3. начин на плащане:

                 Месечната наемна цена се заплаща от наемателя до 20-то число на текущия месец в счетоводството на рудник „Трояново-север” с. Ковачево, за което наемателя получава фактура, издадена от наемодателя или се заплаща по банкова сметка, посочена в договора за наем.

 

 1. размер на депозита за участие в търга

  За участие в търга НЕсе заплаща депозит.

   

  1. място, ден и час за провеждане на търга

  Търгът ще се проведе на 12.07.2023 г. от 10.30 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на “Мини Марица - изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

   

  1. Получаване на документация за тръжната процедура. ПОДАВАНЕ.
  1. Документацията е безплатна. Същата се публикува, заедно с обявлението за провеждането на търга на официалната страница на Дружеството: https://www.marica-iztok.com/ в раздел Информационен център, Обявления. Кандидатите я теглят и попълват.

  2. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 09.30 часа на 12.07.2023 г.

  3. Място на подаване на заявление за участие – гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13, звено „Недвижима собственост“, отдел „Инвестиции“.

    

   1. Ден и час за провеждане на повторен търг.
  1. В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 26.07.2023 г. от 10.30 часа в Управлението на Дружеството.

    

    

   1. изисквания към участниците

   8.1. Участниците представят следните документи:

   - Подписано заявление по образец;

   - Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление;

   -   Подписан проект на договор;

   -   Декларация за оглед;

   - Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – изток” ЕАД и не е свързано лице по смисъла на & 1, т.2,3 и 4 от ДР на Търговски закон с наемодателя;

   - Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни;

   - Удостоверение за наследници /ако е необходимо/;

   - Нотариално заверено пълномощно, в случай на упълномощаване.

   8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

    

   9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

    

   Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

    

   10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-А-8-2023 година.

   Лице за контакти и допълнителна информация: Йонко Йотов- Експерт търговия, звено Недвижима собственост, отдел „Инвестиции“, тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 32-56 тел. 0888378700

   ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ