Енергийна независимост и национална сигурност

 

Отдаване под наем на едноетажна жилищна града със застроена площ от 47,00 кв. м. в с. Бели бряг

Публикувано на 14.05.2021

ОБЯВЛЕНИЕ 

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО 

На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол №11-2021/23.04.2021г. по т. 3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-08-2021, при следните условия:

  1. Описание на обектите и начална тръжна цена:

            1.1 Отдаване под наем на едноетажна жилищна града със застроена площ от 47,00 кв. м., находяща се в УПИ V-28 в квартал 9 по плана на с. Бели бряг, община Раднево, собственост на „Мини Марица – изток“ ЕАД, гр. Раднево.  

1.2 Начална тръжна цена: 71,60лв /седемдесет и един лева и шестдесет стотинки/, без включен ДДС -  месечна наемна цена за обявения недвижим имот.

1.3Срок за отдаване под наем на имотите – 3 /три/ години, считано от датата на подписване на договора.  

  1. Вид на търга

Явен търг с тайно наддаване.Закрито заседание.

  1. начин на плащане:

            Месечната наемна цена се заплащана от наемателя до 20-то число на текущия месец в счетоводството на рудник „Трояново-север”, с. Ковачево, за което наемателя получава фактура, издадена от наемодателя или се заплащат по банкова сметка, посочена в договора за наем.

  1. размер на депозита за участие в търга

За участие в търга НЕ се заплаща депозит. 

  1. място, ден и час за провеждане на търга 

Търгът ще се проведе на 31.05.2021г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на  “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13 

  1. Получаване на документация за тръжната процедура. ПОДАВАНЕ.

6.1.          Документацията е безплатна. Същата се публикува, заедно с обявлението за провеждането на търга на официалната страница на Дружеството: https://www.marica-iztok.com/ в раздел Информационен център, Обявления. Кандидатите я теглят и попълват.

6.2.          Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.30 часа на 31.05.2021г.

6.3.          Място на подаване на заявление за участие – гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13, отдел „Инвестиции“

  1. Ден и час за провеждане на повторен търг.

7.1.        В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 08.06.2021г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

  1. изисквания към участниците

8.1. Участниците представят следните документи:

-  Подписано заявление по образец;

- Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление;

-  Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон;

-   Подписан проект на договор;

-   Декларация за оглед;

- Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД и не е свързано лице по смисъла на & 1, т.2,3 и 4  от ДР на Търговски закон с наемодателя;

- Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни;

- Удостоверение за наследници /ако е необходимо/;

- Нотариално заверено пълномощно, в случай на упълномощаване.

8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга, като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-У-08-2021

Лице за контакти и допълнителна информация:  тел: 0417/ 8-33-05,

 вътр. 41 - 75, Даниела Желева

 Документация - ТУК