Енергийна независимост и национална сигурност

 

Отдаване под наем на дворно място с площ от 2 325 кв.м., двуетажна жилищна сграда, стопанска сграда, гараж със склад, навес, два склада и трайни насаждения в с. Бели бряг

Публикувано на 30.12.2021

ОБЯВЛЕНИЕ

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2021/17.12.2021г. по т. 2.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-02-2022, при следните условия:

  1.   Описание на обектите и начална тръжна цена:

            1.1 Отдаване под наем на дворно място с площ от 2 325 кв.м., двуетажна жилищна сграда, стопанска сграда, гараж със склад, навес, два склада  и трайни насаждения, представляващо УПИ I-106, квартал 31 по плана на с. Бели бряг, община Раднево, собственост на „Мини Марица – изток“ ЕАД, гр. Раднево.  

1.2 Начална тръжна цена: 204,60лв /двеста и четири лева и шестдесет стотинки/, без включен ДДС -  месечна наемна цена за обявения недвижим имот.

1.3Срок за отдаване под наем на имотите – 3 /три/ години, считано от датата на подписване на договора. 

  1.       Вид на търга

Явен търг с тайно наддаване.Закрито заседание.

  1.       начин на плащане:

            Месечната наемна цена се заплащана от наемателя до 20-то число на текущия месец в счетоводството на рудник „Трояново-север”, с. Ковачево, за което наемателя получава фактура, издадена от наемодателя или се заплащат по банкова сметка, посочена в договора за наем 

  1.       размер на депозита за участие в търга

За участие в търга НЕсе заплаща депозит. 

5. място, ден и час за провеждане на търга

Търгът ще се проведе на 14.01.2022 г. от 13.30 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на  “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

6.  Получаване на документация за тръжната процедура. ПОДАВАНЕ.

6.1.          Документацията е безплатна. Същата се публикува, заедно с обявлението за провеждането на търга на официалната страница на Дружеството: https://www.marica-iztok.com/ в раздел Информационен център, Обявления. Кандидатите я теглят и попълват.

6.2.          Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.30 часа на 14.01.2022 г.

6.3.          Място на подаване на заявление за участие – гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13, отдел „Инвестиции“

7.  Ден и час за провеждане на повторен търг.

7.1.        В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 24.01.2022г. от 13.30 часа в Управлението на Дружеството.

8.  изисквания към участниците

8.1. Участниците представят следните документи:

-  Подписано заявление по образец;

- Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление;

-  Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон;

-   Подписан проект на договор;

-   Декларация за оглед;

- Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД и не е свързано лице по смисъла на & 1, т.2,3 и 4  от ДР на Търговски закон с наемодателя;

- Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни;

- Удостоверение за наследници /ако е необходимо/;

- Нотариално заверено пълномощно, в случай на упълномощаване.

8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга, като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

 10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-У-02-2022

 Лице за контакти и допълнителна информация:  тел: 0417/ 8-33-05,

вътр. 41 - 75, Даниела Желева

Документи - ТУК