Енергийна независимост и национална сигурност

 

Отдаване под наем на дворно място с площ от 1 935 кв.м

Публикувано на 02.04.2021

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

 

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 8-2021/26.03.2021г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-06-2021, при следните условия:

 1. Описание на обектите и начална тръжна цена:

   

              1.1 Отдаване под наем на дворно място с площ от 1 935 кв.м, трайни насаждения, жилищна сграда, лятна кухня и две стопански сгради, представляващо УПИ ІІІ-27 в квартал 9 по плана на с. Бели бряг, община Раднево, собственост на „Мини Марица – изток“ ЕАД, гр. Раднево.

  1.2 Начална тръжна цена: 72,80лв /седемдесет и два лева и осемдесет стотинки/, без включен ДДС - месечна наемна цена за обявения недвижим имот.

  1.3Срок за отдаване под наем на имотите – 3 /три/ години, считано от датата на подписване на договора.

   

 2. Вид на търга

  Явен търг с тайно наддаване.Закрито заседание.

   

 3. начин на плащане:

              Месечната наемна цена се заплащана от наемателя до 20-то число на текущия месец в счетоводството на рудник „Трояново-север”, с. Ковачево, за което наемателя получава фактура, издадена от наемодателя или се заплащат по банкова сметка, посочена в договора за наем.

 

 1. размер на депозита за участие в търга

  За участие в търга НЕсе заплаща депозит.

   

  1. място, ден и час за провеждане на търга

   

  Търгът ще се проведе на 23.04.2021г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

   

  1. Получаване на документация за тръжната процедура. ПОДАВАНЕ.

   

  1. Документацията е безплатна. Същата се публикува, заедно с обявлението за провеждането на търга на официалната страница на Дружеството: https://www.marica-iztok.com/ в раздел Информационен център, Обявления. Кандидатите я теглят и попълват.

  2. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.30 часа на 23.04.2021г.

  3. Място на подаване на заявление за участие – гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13, отдел „Инвестиции“

    

    

    

   1. Ден и час за провеждане на повторен търг.

    

  1. В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 04.05.2021г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

    

    

   1. изисквания към участниците

   8.1. Участниците представят следните документи:

   - Подписано заявление по образец;

   - Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление;

   - Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон;

   - Подписан проект на договор;

   - Декларация за оглед;

   - Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД и не е свързано лице по смисъла на & 1, т.2,3 и 4 от ДР на Търговски закон с наемодателя;

   - Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни;

   - Удостоверение за наследници /ако е необходимо/;

   - Нотариално заверено пълномощно, в случай на упълномощаване.

    

   8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

    

   9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

    

   Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга, като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

    

   10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-У-06-2021

    

   Лице за контакти и допълнителна информация: тел: 0417/ 8-33-05,

   вътр. 41 - 75, Даниела Желева    ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ