Енергийна независимост и национална сигурност

 

Отдаване под наем на две търговски площи от по 1,5 кв.м., подходящи за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина на промплощадката на рудник „Трояново-3“

Публикувано на 12.11.2021

ОБЯВЛЕНИЕ

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО 

На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 27-2021/05.11.2021г. по т. 3.2. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-24-2021, при следните условия:

  1. Описание на обекта и начална тръжна цена:

1.1. Отдаване под наем на две търговски площи от по 1,5 кв.м., подходящи за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, а именно:

- площ от 1,5 кв.м., находяща се  до сграда „Вибродиагностика“ /под открита стоманобетонова козирка/ на промплощадката на рудник „Трояново-3“, с.Медникарово - площ № 9, начална тръжна цена – 106.00 лв./месец без ДДС.

- площ от 1,5 кв.м., находяща се на третия етаж на Административната сграда на промплощадката на рудник „Трояново-3“, с.Медникарово – площ № 13, начална тръжна цена – 118.00лв./месец без ДДС.

1.2.Срок за отдаване под наем на търговските площи – 3 /три/ години,считано от датата на подписване приемателно-предавателния протокол, неразделна част от договора.

 2. Вид на търга

Търг с тайно наддаване.Закрито заседание.

  1. начин на плащане:

            Месечната наемна цена се заплаща от наемателя до 25-то число на текущия месец в счетоводството на на рудник „Трояново-3” или се превежда по банкова сметка, посочена в договора за наем, за което наемателят получава фактура, издадена от наемодателя.

  1. депозит за участие в търга

За участие в търга се заплаща депозит в размер на 50 % от началната тръжна цена по банкова сметка

„Мини Марица – Изток” ЕАД

БАНКА: ЦКБ АД Клон Стара Загора

IBAN: BG25 CECB 9790 1019 1248 01

BIC: CECBBGSF

На всички участници в търга депозита се връща по посочената банкова сметка, след подписването на договора за наем със спечелилия търга.

  1. място, ден и час за провеждане на търга.

Търгът ще се проведе на 07.12.2021г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на  “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

  1. документация за тръжната процедура. ПОДАВАНЕ.

6.1.        Тръжната документацията е безплатна. Същата се публикува, заедно с обявлението за провеждането на търга на официалната интернет страница на Дружеството: https://www.marica-iztok.com/ в раздел Информационен център, Обявления.

6.2.        Кандидатите я изтеглят от сайта и я попълват.

6.3.        Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.00 часа на 07.12.2021г.

6.4.        Място на подаване на заявление за участие – в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13, звено „Недвижима собственост“ в отдел „Инвестиции“.

  1. Ден и час за провеждане на повторен търг.

В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 14.12.2021г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

  1. изисквания към участниците.

 8.1. Участниците представят следните документи:

-  Подписано заявление по образец;

- Ценово предложение – в отделен, запечатан, непрозрачен плик, поставен в папката в плика със заявлението;

-  Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон;

-   Попълнен и подписан проект на договор;

-   Декларация за оглед;

- Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД и не е свързано лице по смисъла на & 1, т.2,3 и 4  от ДР на Търговски закон с наемодателя;

- Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни;

- Оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно с нотариална заверка на подписа, в случай на упълномощаване.

8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 9.1. За запознаване с реалните условия за експлоатация на обекта на терен, всеки заинтересован участник може да извърши оглед след предварителна уговорка с лицето за контакти от страна на Наемодателя. Огледът не е задължителен.

9.2. Участниците могат да подават заявление за една позиция /площ/ или и за двете позиции от обявлението.

10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-К-24-2021

Лице за контакти и допълнителна информация:  Цветана Етова, тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 30-95.

Документи - ТУК