Енергийна независимост и национална сигурност

 

Отдаване под наем на две търговски площи от по 1,5 кв.м., подходящи за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина

Публикувано на 12.04.2021

ОБЯВЛЕНИЕ

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 8-2021/26.03.2021г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-7-2021, при следните условия:
1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА:
1.1. Отдаване под наем на две търговски площи от по 1,5 кв.м., подходящи за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, а именно:
- площ от 1,5 кв.м., находяща се до сграда "Складова база" в участък „Ремонт ролки“ на промплощадката на Рудник „Трояново-3“, с.Медникарово – площ № 1
- площ от 1,5 кв.м., находяща се на автобусната площадка, до стаята на организатор пътнически транспорт, на промплощадката на Рудник „Трояново-3“, с.Медникарово – площ № 14
1.2. Началните тръжни цени са както следва:
- за площ № 1 - 102,00лв. /сто и два лева/, без включен ДДС - месечна наемна цена.
- за площ № 14 – 107,00 лв. /сто и седем лева/, без включен ДДС – месечна наемна цена
1.3. Срок за отдаване под наем на търговските площи – 3 /три/ години, считано от датата на подписване на договора.
2. ВИД НА ТЪРГА
Търг с тайно наддаване. Закрито заседание.
3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Месечната наемна цена се заплаща от наемателя до 25-то число на текущия месец в счетоводството на рудник „Трояново-3”, с. Медникарово или се превежда по банкова сметка, посочена в договора за наем, за което наемателят получава фактура, издадена от наемодателя.
4. ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА
За участие в търга се заплаща депозит в размер на 50 % от началната тръжна цена по банкова сметка
„Мини Марица – Изток” ЕАД
БАНКА: ЦКБ АД Клон Стара Загора
IBAN: BG25 CECB 9790 1019 1248 01
BIC: CECBBGSF
На всички участници в търга, депозита се връща по посочената банкова сметка, след подписването на договора за наем със спечелилия търга.
5. МЯСТО, ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА.
Търгът ще се проведе на 28.04.2021г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА. ПОДАВАНЕ.

6.1. Тръжната документацията е безплатна. Същата се публикува, заедно с обявлението за провеждането на търга на официалната интернет страница на Дружеството: https://www.marica-iztok.com/ в раздел Информационен център, Обявления.
6.2. Кандидатите я изтеглят от сайта и я попълват.
6.3. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.00 часа на 28.04.2021г.
6.4. Място на подаване на заявление за участие – в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13, звено „Недвижима собственост“ в отдел „Инвестиции“.
7. ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ.
В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 10.05.2021г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.
8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.
8.1. Участниците представят следните документи:
- Подписано заявление по образец;
- Ценово предложение – в отделен, запечатан, непрозрачен плик, поставен в папката в плика със заявлението;
- Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон;
- Подписан проект на договор;
- Декларация за оглед;
- Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД и не е свързано лице по смисъла на & 1, т.2,3 и 4 от ДР на Търговски закон с наемодателя;
- Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни;
- Нотариално заверено пълномощно, в случай на упълномощаване.
8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.
9. ДРУГИ УСЛОВИЯ
9.1. Огледът на местата, предмет на търга е задължителен и може да се направи на 20.04.2021г. и 22.04.2021г. след предварителна уговорка с лицето за контакти от страна на Наемодателя.
9.2. Участниците могат да подават заявление за една позиция /площ/ или и за двете позиции от обявлението.
10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-К-7-2021
Лице за контакти и допълнителна информация: Цветана Етова, тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 30-95.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ