Енергийна независимост и национална сигурност

 

Отдаване под наем на части от поземлени имоти с НТП: разработка изкопаеми, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Главан, община Гълъбово с обща площ за отдаване под наем: 3414,673дка.

Публикувано на 10.06.2019

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 13-2019/03.06.2019 г. по т.3.8, обявява провеждане на търг с рег. № НС-09-2019, при следните условия:

1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА:

• Отдаване под наем на части от поземлени имоти с НТП: разработка изкопаеми, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Главан, община Гълъбово с обща площ за отдаване под наем: 3414,673дка. Точното идентифициране и местонахождение на площите е посочено в Схема – приложение № 4 към тръжната документация.

• Начална тръжна цена: годишна наемна цена в размер на 42 683 лв. /четиридесет и две хиляди шестстотин осемдесет и три лева/, без включен ДДС.

• Срок за отдаване под наем на имотите - 3 години, считано от 01.10.2019г.

2. ВИД НА ТЪРГА:
Търг с тайно наддаване. Открито заседание.

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Плащането на годишната наемна цена ще се извършва два пъти годишно, като първата вноска е в срок до 14 дни от получаване на Заповед за класиране.

4. РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТА:

• Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 10% от обявената начална тръжна наемна цена – 4268,30 лв. /четири хиляди двеста шестдесет и осем лева и 30ст./
• Депозитът на спечелилият участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на Договора за наем, като депозитът (гаранцията) се възстановява, чрез приспадането му от последната наемна вноска, а за всички останали участници депозитът се връща в 30 – дневен срок след сключване на Договора.
• Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:
„Мини Марица – Изток“ ЕАД
BIC: CECBBGSF, IBAN: BG25 CECB 9790 1019 1248 01
Банка: „ЦКБ” АД, клон Стара Загора
• Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на участник, спечелил търга, но не платил преди да сключи договор в 14- дневен срок, от получаването на Заповед за класиране, не подлежи на връщане.
• В случай, че спечелилият участник, не заплати в посочения срок,  се предлага сключването на договор с кандидата, класиран на второ място. В случай, че същият откаже да сключи договор в 14 – дневен срок, от получаването на Заповед за класиране, се  насрочва нов търг.
5. ДАТА ЗА ОГЛЕД НА ИМОТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА /задължително присъствие и необходимо условие за допускане до участие в тръжната процедура. Може и упълномощен представител/:

• 13.06.2019г. – 9,30 ч. пред Сградата на Управлението на „Мини Марица – Изток“ ЕАД гр. Раднево, ул. „Г.Димитров“ № 13
• 21.06.2019г. - 9,30 ч. пред Сградата на  Управлението на „Мини Марица – Изток“ ЕАД гр. Раднево, ул. „Г.Димитров“ № 13

6. МЯСТО, ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА:

• Търгът ще се проведе на 25.06.2019г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на  “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

7. РАЗМЕР НА ТАКСАТА  ЗА  ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ.ПОДАВАНЕ:

• Цена на документацията – 20.00 лв. без включен ДДС. Тръжната документация се получава от звено “Недвижима собственост”, отдел „Инвестиции” в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството – партер или по банков път.
• Краен срок за закупуване на документацията – 11.00 часа на 25.06.2019г.
• Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.30 часа на 25.06.2019г.
• Място на подаване на заявление за участие – регистратура ет. 6, стая  № 609 в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево.

8. ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ:

• В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 02.07.2019г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

9. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

• Участниците представят следните документи:
 - Копие от регистрационна карта на земеделския стопанин, заверена за последните 3 /три/ години по реда на чл. 5 от Наредба № 3 от 22.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
 - Подписано заявление по образец.
 - Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление.
 - Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата.
 - Документ за внесен депозит за участие в размера, посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие.
 - Ако участникът е физическо лице – посочват се данни по лична карта.
 - Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон /във връзка с евентуалното връщане на депозита/.
 - Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД
 - Нотариално заверено  пълномощно, в случай на упълномощаване
• Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-09-2019

Лице за контакти и допълнителна информация:  тел: 0417/ 8-33-04, вътр. 31-19, Деница Илева.