Енергийна независимост и национална сигурност

 

Отдаване под наем на части от поземлени имоти с кад. № 15062.10.41 и №15062.28.21, с обща площ от 179.120 дка, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД,находящи се в землището на с. Гледачево, община Раднево, обл. Стара Загора

Публикувано на 27.10.2020

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток”

ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2020/23.07.2020г. по т. 3.3, обявява провеждане на

търг с рег. № НС-12-2020, при следните условия:

1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА:

1.1 Отдаване под наем на части от поземлени имоти с кад. № 15062.10.41 и №

15062.28.21, с обща площ от 179.120 дка, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД,

находящи се в землището на с. Гледачево, община Раднево, обл. Стара Загора.

Точното идентифициране и местонахождение на площта е посочено в Приложение №

5, съдържащо схема на разположение и регистър на имотите, към тръжната

документация.

1.2 Начална тръжна цена: 7 649 лева /седем хиляди шестстотин четиридесет

и девет лева/, без включен ДДС - годишна наемна цена за обявената площ от 179,120

дка.

1.3 Срок за отдаване под наем на имотите – 3 /три/ години, считано от

01.10.2020 г.

2. ВИД НА ТЪРГА

Явен търг с тайно наддаване. Закрито заседание.

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Плащането на наемната цена ще се извършва на две равни вноски в размер

на 50 % от годишната наемна цена. Първата вноска е в 14 /четиринадесет/ дневен

срок от получаване на Заповед за класиране и е в размер на 50% от годишната

наемна цена. Втората вноска е до 30-ти май на същата стопанска година. Трета и

четвърта вноска, съответно: 30 септември 2021 г. и 30 май 2022 г. и т.н., последната

вноска е 30 май 2023 год., срещу фактура издадена от НАЕМОДАТЕЛЯ.

4. РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТА

4.1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на

764,90 лева /седемстотин шестдесет и четири лева и 90 ст./, представляваща 10%

/десет процента/ от обявената начална тръжна наемна цена.

4.2. Депозитът на спечелилият участник в търга се трансформира в гаранция за

изпълнение на Договора за наем, като стойността му се възстановява, чрез

приспадането му при плащането на последната му вноска. За всички останали

участници депозитът се връща в 30 – дневен срок след сключване на Договора.

4.3. Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

„Мини Марица – Изток“ ЕАД

BIC: CECBBGSF, IBAN: BG25 CECB 9790 1019 1248 01

Банка: „ЦКБ” АД, клон Стара Загора

4.4. Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане.

Депозит на участник, спечелил търга, но отказал да сключи договор в 14 – дневен

срок, от получаването на Заповед за класиране и предложението за наемане на

площта, не подлежи на връщане.

4.5. При отказ на участник, спечелил търга се предлага сключването на договор с

кандидата, класиран на второ място. В случай, че същият откаже да сключи договор

в 14 – дневен срок и не заплати първата вноска, се изпълняват условията по

точка 4.4 и се насрочва нов търг.

5. МЯСТО, ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

Търгът ще се проведе на 09.11.2020г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер,

в сградата на “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

6. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА.

ПОДАВАНЕ.

6.1. Документацията е безплатна. Същата се публикува, заедно с обявлението

за провеждането на търга на официалната страница на Дружеството:

https://www.marica-iztok.com/ в раздел Информационен център, Обявления.

Кандидатите я теглят и попълват.

6.2. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.30 часа на

09.11.2020г.

6.3. Място на подаване на заявление за участие – Деловодство в

Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, гр. Раднево, ул. „Георги

Димитров“ № 13

7. ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ.

7.1. В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе

повторно на 16.11.2020г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

8.1. Участниците представят следните документи:

- Копие от регистрационна карта на земеделския стопанин, заверена за

последните 3 /три/ години по реда на чл. 5 от Наредба № 3 от 22.01.1999г. за създаване

и поддържане на регистър на земеделските стопани;

- Подписано заявление по образец;

- Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в

плика с общото заявление;

- Документ за внесен депозит за участие в размера, посочен в т. 4 - заверено от

кандидата копие;

- Копие от Удостоверение за актуална (към датата на представяне на

заявлението) съдебна регистрация или копие на Удостоверение за вписване в

Търговския регистър при Агенция по вписванията с посочване на ЕИК, ако кандидатът

е едноличен търговец или юридическо лице /ако участникът е физическо лице –

посочват се данни по лична карта/;

- Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от

съответния банков клон /във връзка с евентуалното връщане на депозита/;

- Подписан проект на договор;

- Декларация за оглед;

- Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма

финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД и не е свързано лице по

смисъла на & 1, т.2,3 и 4 от ДР на Търговски закон с наемодателя;

- Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични

данни;

- Нотариално заверено пълномощно, в случай на упълномощаване.

8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя,

посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е

основание за отстраняване на участника.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от

потенциалните участници в търга, като конкретната дата и час на огледа се уговаря с

лицето за контакти от страна на Наемодателя.

10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-15-2020

Лице за контакти и допълнителна информация: тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 31-19, Деница Илева -   ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДИ/НС 19.10.2020 г.