Енергийна независимост и национална сигурност

 

Отдаване под наем на части от поземлени имоти с идентификатори 47603.201.520 и 47603.107.451, нарушена територия, находящи се в землището на с. Медникарово, общ. Гълъбово

Публикувано на 25.04.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

 

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

 

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2023/12.04.2023 г. по т. 3.1., обявява провеждане на търг с рег. № НС-НТ-01-2023, при следните условия:

 

 1. Описание на обектите и начална тръжна цена:

   

              Отдаване под наем на части от поземлени имоти с идентификатори 47603.201.520 и 47603.107.451, нарушена територия, находящи се в землището на с. Медникарово, общ. Гълъбово, собственост на „Мини Марица – изток“ ЕАД, гр. Раднево.

              1.1 Начална тръжна цена за поземлен имот 47603.201.520 – 147,00 лева /сто четиридесет и седем лева/ без ДДС - месечна наемна цена.

              1.2 Начална тръжна цена за поземлен имот 47603.107.451 – 343,90 лева /триста четиридесет и три лева и 90 ст./ без ДДС, месечна наемна цена.

  1.3Срок за отдаване под наем на имотите – 1 /една/ година, считано от датата на подписване на приемно-предавателния протокол.

  Вид на търга

  Търг с тайно наддаване.Открито заседание, стъпка за наддаване 40 /четиридесет/ лева при явно наддаване, в случай на предложена еднаква най-висока цена.

   

 2. начин на плащане:

              Месечната наемна цена се заплаща от наемателя до 20-то число на текущия месец по банкова сметка посочена в договора за наем на рудник „Трояново-3” с. Медникарово, за което наемателя получава фактура издадена от наемодателя.

   

              3. размер на депозита, платим при сключване на договор

  При сключване на договор се заплаща депозит /гаранция за добро изпълнение/ в размер на 490,90 лева, /словом: четиристотин и деветдесет лева и 90 ст./ представляващ размера на една месечна наемна вноска, внесен по банкова сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ.

   

  5. място, ден и час за провеждане на търга

  Търгът ще се проведе на 17.05.2023 г. от 10.30 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на “Мини Марица - изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

   

  6. Получаване на документация за тръжната процедура. ПОДАВАНЕ.

  1. Документацията е безплатна. Същата се публикува, заедно с обявлението за провеждането на търга на официалната страница на Дружеството: https://www.marica-iztok.com/ в раздел Информационен център, Обявления. Кандидатите я теглят и попълват.

  2. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 09.30 часа на 17.05.2023 г.

  3. Място на подаване на заявление за участие – гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13, звено „Недвижима собственост“, отдел „Инвестиции“.

    

   1. Ден и час за провеждане на повторен търг.
  1. В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 25.05.2023 г. от 10.30 часа в Управлението на Дружеството.

    

    

   1. изисквания към участниците

   8.1. Участниците представят следните документи:

               - Подписано заявление по образец;

               - Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление;

               - Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон

               - Подписан Проект на договор.

               - Декларация на участника, че няма финансови задължения към „Мини Марица – изток” ЕАД и не е свързано лице по смисъла на & 1, т.2,3 и 4 от ДР на Търговски закон с наемодателя.

               - Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни.

               - Декларация на участника, че e запознат със състоянието на имотите.

               - Нотариално заверено пълномощно, в случай на упълномощаване.

    

   8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

    

    

   9. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-НТ-01-2023

   Лице за контакти и допълнителна информация: тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 40 - 46, Минка Йорданова– експерт търговия „Недвижима собственост“

   ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ