Енергийна независимост и национална сигурност

 

Отдаване под наем на части от поземлени имот с обща площ от 376,435 дка в землището на с. Гледачево

Публикувано на 17.05.2021

ОБЯВЛЕНИЕ

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2021/23.04.2021г. по т. 3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-05/2021, при следните условия:

  1. Описание на обектите и начална тръжна цена:

            1.1 Отдаване под наем на части от поземлени имот с обща площ от 376,435 дка, представляващи имоти с кад.№№: 15062.10.41, 15062.23.32,  15062.23.30, 15062.28.21, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Гледачево, община Раднево. Точното идентифициране и местонахождение на площта е посочено в Приложение № 5, съдържащо схема на разположение и регистър на имотите, към тръжната документация.

1.2 Начална тръжна цена: 15 310 лева /петнадесет хиляди триста и десет лева/, без включен ДДС - годишна наемна цена за обявената площ от 376,435 дка.

1.3Срок за отдаване под наем на имотите – 3  /три/ години, считано от 01.10.2021 г.  

  1. Вид на търга

Явен търг с тайно наддаване.Открито или Закрито заседание, според въведените епидемиологични мерки срещу Covid-19

  1. начин на плащане

 Плащането на наемната цена ще се извършва на две равни вноски, като първата вноска е в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на Заповед за класиране. Следващата  вноска е до 30-ти май на стопанска 2021/2022 година. Последната вноска е 30.05.2024г.срещу фактура издадена от НАЕМОДАТЕЛЯ.

  1. размер на депозита

4.1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 1531,00 лева /хиляда петстотин тридесет и един лева/, представляваща 10% /десет процента/ от обявената начална тръжна наемна цена 

4.2. Депозитът на спечелилият участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на Договора за наем, като стойността му се възстановява, чрез приспадането му при плащането на последната му вноска. За всички останали участници депозитът се връща в 30 – дневен срок след сключване на Договора.

4.3. Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

„Мини Марица – Изток“ ЕАД

BIC: CECBBGSF, IBAN: BG25 CECB 9790 10191248 01

Банка: „ЦКБ” АД, клон Стара Загора

4.4. Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на участник, спечелил търга, но отказал да сключи договор в 14 – дневен срок, от получаването на Заповед за класиране и предложението за наемане на площта, не подлежи на връщане.

4.5. При отказ на участник, спечелил търга се предлага сключването на договор с кандидата, класиран на второ място. В случай, че същият откаже да сключи договор в 14 – дневен срок и не заплати първата вноска,  се изпълняват условията по точка  4.4 и се насрочва нов търг.

  1. място, ден и час за провеждане на търга

Търгът ще се проведе на 10.06.2021г. от 13.30 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на  “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

  1. Получаване на документация за тръжната процедура. ПОДАВАНЕ.

6.1.          Документацията е безплатна. Същата се публикува, заедно с обявлението за провеждането на търга на официалната страница на Дружеството: https://www.marica-iztok.com/ в раздел Информационен център, Обявления. Кандидатите я теглят и попълват.

6.2.          Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.30 часа на 10.06.2021г.

6.3.          Място на подаване на заявление за участие – звено „Недвижима собственост“ в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13

  1. Ден и час за провеждане на повторен търг.

7.1.        В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 17.06.2021г. от 13.30 часа в Управлението на Дружеството.

  1. изисквания към участниците

8.1. Участниците представят следните документи:

- Копие от регистрационна карта на земеделския стопанин, заверена за последните 3 /три/ години по реда на чл. 5 от Наредба № 3 от 22.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;

-  Подписано заявление по образец;

- Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление;

- Документ за внесен депозит за участие в размера, посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие;

- Копие от Удостоверение за актуална (към датата на представяне на заявлението) съдебна регистрация или копие на Удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията с посочване на ЕИК, ако кандидатът е едноличен търговец или юридическо лице /ако участникът е физическо лице – посочват се данни по лична карта/;

- Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон /във връзка с евентуалното връщане на депозита/;

-   Подписан проект на договор;

-   Декларация за оглед;

- Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД и не е свързано лице по смисъла на & 1, т.2,3 и 4  от ДР на Търговски закон с наемодателя;

- Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни;

- Нотариално заверено пълномощно, в случай на упълномощаване 

8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Огледът на имотите, предмет на търга, е задължителен. Същият се извършва на следните дати: 26.05. и 08.06.2021г.  и се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя. Всички договори над 1 година се заверяват нотариално и се вписват в Службата по вписванията от наемателите за тяхна сметка.

10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-ЗЗ-05-2021

Лице за контакти и допълнителна информация:  тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 31-19, Деница Илева

Документация - ТУК