Енергийна независимост и национална сигурност

 

Отдаване под наем на Апартамент № 9, находящ се в село Ковачево, бл.№13, вх.Б, ет.2, със застроена площ от 56.00 кв.м.

Публикувано на 05.04.2022

 

 “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

 

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2021/17.12.2021г. по т. 2.2. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-8-2022г./20.04.2022г. -13.00ч., при следните условия:

 1. Описание на обекта и начална тръжна цена:

  Отдаване под наем на Апартамент № 9, находящ се в село Ковачево, бл.№13, вх.Б, ет.2, със застроена площ от 56.00 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-север“, с.Ковачево, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД

  1. 1. Начална тръжна цена: 46,90лв. /четиридесет и шест лева и деветдесет стотинки/, без включен ДДС - месечна наемна цена.
  2. 2.Срок за отдаване под наем на търговската площ – 3 /три/ години, считано от датата на подписване на договора.
 2. Вид на търга

  Търг с тайно наддаване.Закрито заседание.

   

 3. начин на плащане:

              Месечната наемна цена се заплаща от наемателя до 25-то число на текущия месец в счетоводството на рудник „Трояново-север”, с. Ковачево или се превежда по банкова сметка, посочена в договора за наем, за което наемателят получава фактура, издадена от наемодателя.

   

 1. депозит за участие в търга

  За участие в търга НЕ се заплаща депозит.

   

  1. място, ден и час за провеждане на търга.

  Търгът ще се проведе на 20.04.2022г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

   

  1. документация за тръжната процедура. ПОДАВАНЕ.
  1. Тръжната документацията е безплатна. Същата се публикува, заедно с обявлението за провеждането на търга на официалната интернет страница на Дружеството: https://www.marica-iztok.com/ в раздел Информационен център, Обявления.

  2. Кандидатите я изтеглят от сайта и я попълват.

  3. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.00 часа на 20.04.2022г.

  4. Място на подаване на заявление за участие – в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13, звено „Недвижима собственост“ в отдел „Инвестициии проекти“.

    

    

    

    

    

   1. Ден и час за провеждане на повторен търг.

   В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 28.04.2022г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

    

   1. изисквания към участниците.

   8.1. Участниците представят следните документи:

   - Подписано заявление по образец;

   - Ценово предложение – в отделен, запечатан, непрозрачен плик, поставен в плика със заявлението;

   -   Попълнен и подписан проект на договор;

   -   Декларация на участника, че е запознат със състоянието на имота.

   - Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД и не е свързано лице по смисъла на § 1, т.2,3 и 4 от ДР на Търговски закон с наемодателя;

   - Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни;

   - Оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно с нотариална заверка на подписа, в случай на упълномощаване.

   8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

    

   9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

   Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга, като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

    

   10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-А-8-2022г./ 20.04.2022г. -13.00ч.,

   Лице за контакти и допълнителна информация: Йонко Йотов, тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 32-56.

   Документи - Тук