Енергийна независимост и национална сигурност

 

Отдаване под наем на Апартамент № 7, бл.5, в село Ковачево

Публикувано на 24.02.2022

ОБЯВЛЕНИЕ

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

 На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2021/17.12.2021г. по т. 2.2. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-6-2022г./15.03.2022г. -13.00ч., при следните условия:

  1. Описание на обекта и начална тръжна цена:

Отдаване под наем на Апартамент № 7, находящ се в село Ковачево, бл.№5, вх.А, ет.2, със застроена площ от 38.70 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-север“, с.Ковачево, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД

  1. 1. Начална тръжна цена: 52,60лв. /петдесет и два лева и шестдесет стотинки/, без включен ДДС -  месечна наемна цена.
  2. 2.Срок за отдаване под наем на търговската площ – 3 /три/ години, считано от датата на подписване на договора
  1. Вид на търга

Търг с тайно наддаване.Закрито заседание.

  1. начин на плащане:

            Месечната наемна цена се заплаща от наемателя до 25-то число на текущия месец в счетоводството на рудник „Трояново-север”, с. Ковачево или се превежда по банкова сметка, посочена в договора за наем, за което наемателят получава фактура, издадена от наемодателя.

  1. депозит за участие в търга

  За участие в търга НЕ се заплаща депозит.

  1. място, ден и час за провеждане на търга.

Търгът ще се проведе на 15.03.2022г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на  “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

  1. документация за тръжната процедура. ПОДАВАНЕ.

6.1.       Тръжната документацията е безплатна. Същата се публикува, заедно с обявлението за провеждането на търга на официалната интернет страница на Дружеството: https://www.marica-iztok.com/ в раздел Информационен център, Обявления.

6.2.       Кандидатите я изтеглят от сайта и я попълват.

6.3.       Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.00 часа на 15.03.2022г.

6.4.       Място на подаване на заявление за участие – в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13, звено „Недвижима собственост“ в отдел „Инвестициии проекти“.

  1. Ден и час за провеждане на повторен търг.

В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 28.03.2022г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

  1. изисквания към участниците.

 8.1. Участниците представят следните документи:

-  Подписано заявление по образец;

- Ценово предложение – в отделен, запечатан, непрозрачен плик, поставен в плика със заявлението;

-   Попълнен и подписан проект на договор;

-   Декларация на участника, че е запознат със състоянието на имота.

- Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД и не е свързано лице по смисъла на § 1, т.2,3 и 4  от ДР на Търговски закон с наемодателя;

- Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни;

- Оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно с нотариална заверка на подписа, в случай на упълномощаване.

8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга, като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-А-6-2022г./ 15.03.2022г. -13.00ч.,

Лице за контакти и допълнителна информация: Йонко Йотов, тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 32-56.

 Документи - ТУК