Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обучават 310 служители на Мини Марица-изток по европейски проект

Публикувано на 24.10.2019

Общо 310 служители от „Мини Марица-изток” ЕАД ще бъдат обучавани по одобрен проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Проектното предложение, с което мините участват в процедурата, е в съответствие с „Програмата за квалификационна дейност на дружеството“.  То участва в процедура № BG05M9OP001-1.057 „Умения“ за подбор на проекти по ОПРЧР.
Стойността на проекта е 124 000 лв., от които 50% ще бъдат безвъзмездна помощ по ОПРЧР. Очаква се изпълнението му да започне в началото на 2020 г. и да бъде с продължителност 18 месеца.
В рамките на проекта 160 души от персонала на дружеството ще бъдат обучени по професия „Заварчик“, а 150 души по професия „Водач на МПС за обществен превоз“.
Проектното предложение е разработено по инициативата и с координацията на звено „Управление на проекти с европейско финансиране“ към отдел „Инвестиции“ в Управлението на ММИ, с участието и сътрудничеството на „Център за професионално обучение“ към отдел „Човешки ресурси“ и звено „Автотранспорт“ към отдел „Административен“.