Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обобщена справка за автопът III-554

Публикувано на 05.01.2017

В изпълнение на чл. 30, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево осигурява достъп до одобрената Справка от Министерството на околната среда и водите, включваща анализ на съответствието на проекта на ПУП-ПП за изместване на автопът от републиканската пътна мрежа ІІІ-554 „Раднево-Гълъбово” в землищата на селата Бели бряг, Рисиманово и Любеново, община Раднево, в т.ч. ПУП-изместване на Плана за регулация (ПУП-ИПР)- изместване на автопът от републиканската пътна мрежа ІІІ-554 „Раднево-Гълъбово – реконструкция на автопът“ с. Бели бряг – с. Рисиманово и ПУП-ИПР – изместване на автопът от републиканската пътна мрежа ІІІ-554 „Раднево-Гълъбово–реконструкция на автопът „с. Константиновец – с. Любеново”:

В изпълнение на изискванията на чл. 29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Ви предоставяме обобщена справка, включваща анализ на съответствието на проекта на ПУП-ПП за изместване на автопът от републиканската пътна мрежа ІІІ-554 „Раднево-Гълъбово” в землищата на селата Бели бряг, Рисиманово и Любеново, община Раднево, в т.ч. ПУП-изместване на Плана за регулация (ПУП-ИПР)- изместване на автопът от републиканската пътна мрежа ІІІ-554 „Раднево-Гълъбово – реконструкция на автопът „с. Бели бряг – с. Рисиманово и ПУП-ИПР – изместване на автопът от републиканската пътна мрежа ІІІ-554 „Раднево-Гълъбово–реконструкция на автопът „с. Константиновец – с. Любеново”, а именно:
• По чл. 29, ал.1, т.1 от Наредбата за ЕО: Планът съответства и не влиза в противоречие с относимите към него стратегически планове за развитие на „Мини Марица Изток" ЕАД до края на съществувнето на Рудник „Трояново-север", както и с приетия през 2001 г. Териториално устройствен план. Същия се изготвя със Заповед № РД-02-15-167/21.12.2015 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и е съгласуван с Ваше Решение № ЕО-18/2016 г.
Съгласно Становище на БДИБР с ИЗХ.№ КД-04-174/19.05.2016 г. проектът на ПУП е допустим от гледна точка на Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорска район, постигането на целите на околната среда и Закона за водите.
Съгласно становища на МЗ с изх. № 04-09-115/24.10.2016 г. и 04-09- 115/29.11.20I6 г. би могло да не се извършва екологична оценка, при спазване на адължителните условия, включени по-долу.
Реализирането на предвижданията на ПУП-ПП не е свързано с тpaнcгpaничнo въздействие върху околната среда.                                                                                                      

• По чл. 29, ал.1, т.2 от Наредбата за ЕО: Планът се изготвя поради необходимост от изместване на автомобилен път от републиканската пътна мрежа ІІІ-554 „Раднево-Гълъбово”, с цел гарантиране на изземването на запасите от лигнитни въглища в концесионната площ на находището на Дружеството. В тази връзка не са разглеждани други алтернативи на ПУП-ПП.

• По чл. 29, ал.1, т.3 от Наредбата за ЕО: Изпълнение на мерките за предотвратяване, наблюдение и контрол, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на ПУП-ПП върху околната среда – при прилагането на ПУП-ПП ще бъдат взети предвид и спазвани всички мерки и условия, посочени в Решение № ЕО-18/2016 г. , са както следва:

1. През месец април 2015 г. е направено геодезическо заснемане на съществуващия мост, на чието място ще се изгради новия мост. По същото време е направено и фотографско заснемане на дървесната растителност в района.
2. При разрушаването на съществуващия мост, двете най-близки дървета на западния бряг на река „Сазлийка” е възможно да бъдат засегнати. При строителството на новия мост ще се наложи подкастряне на част от клоните на тези две дървета. И двете дървета се намират в сервитута на мостовото съоръжение и по възможност ще бъде избегната тяхната сеч.
3. Строителството на мостовите съоръжения, премостващи река „Сазлийка”, ще се извърши в периоди с ниско водно ниво на реката. За целите на строителството ще има временно стесняване на речното корито, но няма да се препятства проводимостта на реката.
4. В съответствие с изготвените „Проекти за Управление на Строителните Отпадъци” изпълнителите на строителните дейности стриктно ще следят за генерираните строителни отпадъци и своевременно ще ги третират - рециклират, депонират или повторно използват в строителния процес. Също така след приключване на строителството, строителят ще има задължението да предаде строителната площадка във вида, в който я е получил, преди започване на строителството (изчистена от всички генерирани по време на строителството отпадъци и възстановени всички повреди и промени по съществуващите терени и съоръжения).
5. В съответствие с изработения „План за Безопасност и Здраве” е обособена временна строителна площадка извън цитираната зона BG0000425 „Река Съзлийка”. Складирането на инертни и строителни материали и временното съхранение на земни маси, строителни материали или отпадъци, ще се осъществява само в границите на обособената временна строителна площадка.
6. Преди и след реализацията на инвестиционното намерение и в процеса на експлоатация на пътния участък, ще бъдат проведени изследвания по параметри „шум” и „вибрации” в най-близко разположените до трасето жилищни сгради, на базата на които изследвания ще се направи сравнителен анализ на кумулативния ефект.
7. В периода на експлоатация на пътния участък ще се разработят и съгласуват с РЗИ – Стара Загора
- План за собствен мониторинг на еквивалентните нива на шум в най-близко разположената жилищна територия на с. Любеново и с. Бели Бряг.
- Система от мерки, които да се прилагат при установяване на наднормени нива на шум в засегнатите жилищни сгради.

При констатирани неблагоприятни последствия върху околната среда, ще бъдат предлагани  и предприемани своевременни мерки за възможното им отстраняване.