Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обявление за търг за продажба на автомобил

Публикувано на 07.08.2017


„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, град Раднево


На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 14-2017/15.06.2017 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия:


1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА:

1.1. Продажба на лек автомобил, собственост на „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево:
Марка и модел:    Ауди А6
Рег.№      СТ 9779 ВВ
Шаси №     WAUZZZ4F66N185938
Двигател №     BAT007585
Скоростна кутия    Автоматична
Година на първа регистрация  29.05.2006 г.
             Начална тръжна цена както следва:                 8 470,00 лв. без ДДС.

2. ВИД НА ТЪРГА:

2.1. Търг с тайно наддаване. Открито заседание.

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

3.1. Плащането на предложената от спечелилия участник  цена се извършва в срок до 5 работни дни, след сключване на договора.
3.2. Плащането се извършва по банков път, по посочената от Продавача банкова сметка.
3.3. Предложената от участника /- ите/  цена не може да бъде по-ниска от обявената началната тръжна цена.

4. РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТА:

4.1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 10 % от  обявената начална тръжна цена без ДДС.
4.2. Внесеният депозит на спечелилия участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на договора, като депозитът /гаранцията/ се възстановява, чрез приспадането му от цената на автомобила. На всички останали участници депозитът се възстановява в 30 дневен срок след сключване на договорa.
4.3. Депозита за участие в търга се внася по следната банкова сметка:
Банкова сметка:
IBAN: BG02 UBBS 7824 1011 5000 15
BIC: UBBSBGSF
БАНКА: ТБ ОББ АД – СТАРА ЗАГОРА
Мини Марица-Изток ЕАД

4.4.       Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на                 участник, спечелил търга, но отказал да сключи договор в 10- дневен срок, не подлежи на връщане.

5. МЯСТО, ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА:

5.1. Търгът ще се проведе на 21.08.2017 г., от 13,00 часа, в Заседателна зала – партер, “Мини Марица Изток” ЕАД – гр. Раднево.


6. РАЗМЕР  НА ТАКСАТА ЗА  ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

6.1. Цена на документацията – 15,00 лв., без ДДС. Тръжната документация се получава от отдел “Административен”, звено: „ Автотранспорт“ в Управлението на “Мини Марица Изток” ЕАД – гр. Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството - партер.
6.2. Краен срок за закупуване на документацията – 15,00 часа на 18.08.2017 г.
6.3. Краен срок за извършване на оглед  - 09,00 часа на 21.08.2017 г.
6.4. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11,00 часа на 21.08.2017 г.
6.5. Място на подаване на заявление за участие- регистратура ет.6, стая 609 в Управлението на „Мини Марица-Изток“ ЕАД гр. Раднево

7. ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ:

7.1. В случай, че на търга не се яви нито един участник, търгът ще се проведе повторно на 28.08.2017г., от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 

8.1. Участниците представят следните документи:
8.1.1. Подписано заявление по образец.
8.1.2. Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик поставен в плика с общото заявление.
8.1.3. Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата
8.1.4. Документ за внесен депозит за участие в размера посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие.
8.1.5. Удостоверение за вписване в ТР при АП с посочване на ЕИК, ако участника е юридическо лице, за физически лица – лични данни.
8.1.6. Декларация за оглед – по приложен образец.
8.1.7. Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите за участие в търга са подписани от пълномощник
8.2. Попълнен и подписан на всяка страница проект на договор.
8.3. Огледът се извършва след публикацията на обявлението, след предварителна заявка, съгласувана с лицето за контакти от страна на Продавача, не по късно от 9:00 ч. в деня на провеждане на търга.

Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Продавача, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

9. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЕКТА И ДРУГИ УСЛОВИЯ:

Марка и модел:    Ауди А6
Рег.№      СТ 9779 ВВ; Пробег - 333565
Шаси №     WAUZZZ4F66N185938
Двигател №     BAT007585;
Обем на двигателя    Бензинов 4183 см3
Скоростна кутия    Автоматична
Година на първа регистрация   29.05.2006 г.
Кинематична схема    4 x 4
Цвят основен     сив металик
Системи за безопастност  ABS; ESP; ESC; ASR; парктроник - преден и заден; въздушни възглавници – предни, задни и завеси.
Комфорт     Борд компютър; ТВ тунер; ел. стъкла; навигация;
Сензор за дъжд; двузонов климатроник; ксенонови фарове; кожен салон; подгряване на седалки.
Защита      Аларма; Централно заключване; имобилайзер

10.        КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА  И  КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

10.1.  Критерият за оценка на офертите е: най-висока предложена цена  в лева, без включен ДДС, която не може да бъде по-ниска от начална тръжна цена. Към цената на автомобила не се начислява ДДС, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 2 от Закона за ДДС.

10.2      Участникът, предложил най-висока цена, печели търга. При отказ да заплати предложената от него цена се поканва вторият класиран. Депозитът на първия се задържа. При отказ и на втория да заплати предложената цена, търгът се прекратява.


11. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

11.1. Всеки участник в търга задължително извършва оглед.

12. Регистрационен номер на търга: АДМ-02-2017

Допълнителна информация:
тел: 0417/ 8 33 04 – вътр. 30-14; 32-82  Илиян Николов; Тончо Колев