Енергийна независимост и национална сигурност

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩАТА НА С. КОВАЧЕВА, ОБЩИНА РАДНЕВО, И С. ГЛЕДАЧЕВО, ОБЩИНА РАДНЕВО

Публикувано на 28.07.2015

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

ГРАД РАДНЕВО

На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 14-2015/18.05.2015 г. по т. 2.10, обявява провеждане на търг, при следните условия:

1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНИ ТРЪЖНИ ЦЕНИ:

1.1. Отдаване под наем на поземлени имоти с №№ 000251, 000262, 000264, 000265 в землището на с. Ковачево, община Раднево и поземлен имот № 000078 в землището на с. Гледачево, община Раднево, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево, с обща площ от 989.674 дка, описани както следва:           

№ по ред

Кад № на парцела

категория

Площ за отдаване (дка)

Землище

1

ПИ № 000251

VI

213.832

с. Ковачево, община Раднево

2

ПИ № 000262

V

370.333

с. Ковачево, община Раднево

3

ПИ № 000264

V

31.666

с. Ковачево, община Раднево

4

ПИ № 000265

VI

192.144

с. Ковачево, община Раднево

5

ПИ № 000078

VI

181.699

с. Гледачево, община Раднево

 

Общо:

 

989.674

 

Точното идентифициране и местонахождение на площите е посочено в Схема №1 към тръжната документация.

За всеки един от имотите може да се кандидатства поотделно или по – няколко, според желанието на участника в търга.

1.2. Началните тръжни цени за годишна немна цена са описани за всеки поземлен имот, както следва:

№ по ред

Кад № на парцела

категория

Площ за отдаване (дка)

Землище

Начална тръжна цена, лв./дка

Начална тръжна цена за годишен наем, лв.

1

ПИ № 000251

VI

213.832

с. Ковачево, община Раднево

30.00

   6415.00

2

ПИ № 000262

V

370.333

с. Ковачево, община Раднево

30.00

11 110.00

3

ПИ № 000264

V

31.666

с. Ковачево, община Раднево

30.00

     950.00

4

ПИ № 000265

VI

192.144

с. Ковачево, община Раднево

30.00

   5764.00

5

ПИ № 000078

VI

181.699

с. Гледачево, община Раднево

30.00

   5451.00

 

Общо:

 

989.674

 

 

29 690.00

Цените са без включен ДДС.

1.3.   Срок за отдаване под наем на имотите - 5 години, считано от 01.10.2015 г.

2. ВИД НА ТЪРГА

Търг с тайно наддаване.

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Плащането на годишната наемна цена се извършва един път годишно, до 30 септември на съответната стопанска година, срещу фактура, издадена от НАЕМОДАТЕЛЯ. 

4. РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТА

4.1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 10% от обявената начална тръжна наемна цена.

4.2. Депозитът на спечелилият участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на Договора за наем, като депозитът (гаранцията) се възстановява, чрез приспадането му от последната наемна вноска, а за всички останали участници депозитът се връща в 30-дневен срок след сключване на Договора.

4.3. Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

IBAN:BG02UBBS 7824 1011 5000 15

BIC: UBBSBGSF

БАНКА ТБ ОББ АД – СТАРА ЗАГОРА,

Мини Марица-Изток ЕАД 

5. МАСТО, ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

Търгът ще се проведе на 14.08.2015 г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на  “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

6. РАЗМЕР НА ТАКСАТА ЗА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ПОДАВАНЕ.

6.1. Цена на документацията – 20.00 лв. без включен ДДС. Тръжната документация се получава от звено “Недвижима собственост”, отдел „Инвестиции” в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството – партер или по банков път.

6.2. Краен срок за закупуване на документацията и подаване на заявление – 10.00 часа на 14.08.2015 г.

6.3. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.00 часа на 14.08.2015 г.

6.4. Място на подаване на заявление за участие – регистратура ет. 6, стая  № 609 в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево. 

7. ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ

7.1. В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 21.08.2015 г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството. 

8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

8.1. Участниците представят следните документи:

- Подписано заявление по образец.

- Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление.

- Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата.

- Документ за внесен депозит за участие в размера, посочен в т. 4 – заверено от кандидата копие.

- Копие от Удостоверение за актуална (към датата на представяне на заявлението) съдебна регистрация или копие на Удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията с посочване на ЕИК, ако кандидатът е едноличен търговец или юридическо лице /ако участникът е физическо лице – посочват се данни по лична карта/.

- Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица-Изток” ЕАД.

8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга, като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА 06-НС-2015

Лице за контакти и допълнителна информация

тел: 0417/ 8-33-04, вътр. 32-51, Екатерини Ралева