Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обявление за провеждане на търг за отдаване под наем на обект за стопанска дейност - клуб ресторант "Феникс", находящ се в гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" 85

Публикувано на 09.11.2015

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

ГРАД РАДНЕВО

На основаниеРешение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в Протокол № 31-2015/30.10.2015 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия:

1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И НАЧАЛНА ТЪРЖНА ЦЕНА:

1.1. Отдаване под наем на следния имот, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево:

„Обект за стопанска дейност – клуб ресторант „Феникс“ /преустроен в банков офис/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.503.540.1.91, с площ по документи за собственост 220,26 кв. м, находящ се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 85.

1.2. Начална тръжна месечна наемна цена както следва:

-    5070 лв. без ДДС

1.3. Срок за отдаване под наем на имота:  3 (три) години.

2. ВИД НА ТЪРГА:

2.1. Търг с тайно наддаване.

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

3.1. Плащането на месечната наемна цена се извършваежемесечно в срок до 10-о число на текущия месец срещу издадена фактура.

3.2. Плащането се извършва по банков път по посочената от Наемодателя банкова сметка.

3.3. Предложената от участника /-ите/ месечна наемна цена не може да бъде по-ниска от обявената начална тръжна цена.

4. РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТА:

4.1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 10% от обявената начална тръжна цена.

4.2. Внесеният депозит на спечелилия участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на договора, като депозитът /гаранцията/ се възстановява чрез приспадането му от последната наемна вноска.На всички останали участници депозитът се възстановява в 30-дневен срок след сключване на договор.

4.3. Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

Банка: „Първа инвестиционна банка” АД, клон гр. Раднево

BIC:FINVBGSF, IBAN: BG10 FINV 9150 10BG N05J 05

5. МЯСТО, ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА:

5.1. Търгът ще се проведе на 24.11.2015 г., от 13,00 часа, в Заседателна зала – партер,„Мини Марица-изток” ЕАД – гр.Раднево.

6. РАЗМЕР НА ТАКСАТА ЗА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

6.1. Цена на документацията – 20,00 лв., без ДДСТръжната документация се получава от отдел „Инвестиции”, звено „Недвижима собственост“ в Управлението на „Мини Марица-изток”ЕАД – гр.Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството - партер.

6.2. Краен срок за закупуване на документацията – 10,30 часа на 24.11.2015 г.

6.3. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11,30 часа на 24.11.2015 г.

6.4. Място на подаване на заявление за участие - регистратура ет. 6, стая 609 в Управлението на „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево

7ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ:

7.1. В случай че на търга не се яви нито един участник, търгът ще се проведе повторно на 01.12.2015г., от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 

8.1. Участниците представят следните документи:

   8.1.1. Подписано заявление по образец.

   8.1.2. Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление.

   8.1.3. Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата

   8.1.4. Документ за внесен депозит за участие в размера посочен в т. 4 – заверено от кандидата копие.

   8.1.5. Удостоверение за вписване в ТР при АП с посочване на ЕИК, ако участникът е юридическо лице, за физически лица – лични данни.

   8.1.6. Декларация за оглед – по приложен образец.

   8.1.7. Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите за участие в търга са подписани от пълномощник

8.2. Попълнен и подписан на всяка страница проект на договор.

8.3. Огледът се извършва след публикацията на обявлението след предварителна заявка,съгласувана с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

9. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЕКТА И ДРУГИ УСЛОВИЯ:

9.1. Наемателят трябва да използва имота по предназначение. 

10. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

10.1. Критерият за оценка на офертите е: най-висока предложена месечна наемна цена в лева, без включен ДДС.

11. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

11.1. Всяка година месечната наемна цена се увеличава с индекса на инфлация.

11.2. Всички разходи за ток, вода и др. са за сметка на наемателя.

12. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА: НС-08-2015

Допълнителна информация:

тел: 0417/ 8 33 04 – вътр. 31-19; 31-86 Деница Илева