Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обявление за провеждане на търг, за отдаване под наем на обект

Публикувано на 04.02.2016

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, град раднево

На основаниеРешение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в Протокол № 1-2016/15.01.2016 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия:

 1.          Описание на обектА и начална тръжна цена:
  1. Отдаване под наем на следния имот, собственост на „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево:

   „Обект за стопанска дейност – клуб ресторант „Феникс“ /преустроен в банков офис/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.503.540.1.91, с площ по документи за собственост 220,26 кв.м., находящ се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 85.

  2. Начална тръжна месечна наемна цена както следва:

 • 5070 лв. без ДДС

  1. Срок за отдаване под наем на имота: 5 (пет) години.

   2.         Вид на търга:

   2.1.      Търг с тайно наддаване.Открито заседание.

   3.         начин на плащане:

  1. Плащането на месечната наемна цена се извършваежемесечно в срок до 10 – то число на текущия месец срещу издадена фактура.

  2. Плащането се извършва по банков път, по посочената от Наемодателя банкова сметка.

  3. Предложената от участника /- ите/месечна наемна цена не може да бъде по-ниска от обявената началната тръжна цена.

   4.         размер на депозита:

  1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 10 % от обявената начална тръжна цена.

  2. Внесеният депозит на спечелилия участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на договора, като депозитът /гаранцията/ се възстановява, чрез приспадането му от последната наемна вноска.На всички останали участници депозитът се възстановява в 30 дневен срок след сключване на договор.

  3. Депозита за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

   Банка: „Първа инвестиционна банка” АД, клон гр. Раднево

BIC:FINVBGSF, IBAN: BG10 FINV 9150 10BG N05J 05

  1.      Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на              участник, спечелил търга но отказал да сключи договор в 14- дневен срок, не подлежи на връщане.

5.         място, ден и час за провеждане на търга:

  1. Търгът ще се проведе на 18.02.2016 г., от 13,00 часа, в Заседателна зала – партер, “Мини Марица Изток”ЕАД – гр.Раднево.

   6.         Размер на таксата за тръжната документация:

  1. Цена на документацията – 20,00 лв., без ДДС.Тръжната документация се получава от отдел “Инвестиции”, звено: „ Недвижима собственост“ в Управлението на “Мини Марица Изток”ЕАД – гр.Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството - партер.

  2. Краен срок за закупуване на документацията – 10,30 часа на 18.02.2016 г.

  3. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11,30 часа на 18.02.2016 г.

  4. Място на подаване на заявление за участие- регистратура ет.6, стая 609 в Управлението на „Мини Марица-Изток“ ЕАД гр. Раднево

   7.         Ден и час за провеждане на повторен търг:

  1. В случай, че на търга не се яви нито един участник, търгът ще се проведе повторно на 25.02.2016г., от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

   1. изисквания към участниците:
  1. Участниците представят следните документи:

   1. Подписано заявление по образец.

   2. Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик поставен в плика с общото заявление.

   3. Документ за закупена тръжна документация за участие –копие, заверено от кандидата

   4. Документза внесен депозит за участие в размера посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие.

   5. Удостоверение за вписване в ТР при АП с посочване на ЕИК, ако участника е юридическо лице, за физически лица – лични данни.

   6. Декларация за оглед – по приложен образец.

   7. Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите за участие в търга са подписани от пълномощник

  2. Попълнен и подписан на всяка страница проект на договор.

  3. Огледът се извършва след публикацията на обявлението след предварителна заявка съгласувана с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

   Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

   1. Характеристики на обектА и Други условия:
  1. Обектът е разположен в партерния етаж на шестетажна жилищна сграда, построена през1970г. Сградата е монолитна със скелетна стоманобетонова конструкция. Изградени са ел. инсталация, монтирано е самостоятелно ел.табло, захранено от улична касета; ВиК инсталация – от градската водопреносна мрежа е захранен санитарния възел и отводнена за отпадните води в градската канализация. Извършени са строителни подобрения, свързани с прeграждане на съществуващото площоразпределение за целите на банков офис. Търговската зала е обособена на две зали, източна и западна, обособени са касови гишета. Кухнята и склада са преустроени на трезор със помещение за сървърите и архив със самостоятелни входове, създадена е обслужваща зона за персонала състояща се от бар за тонизиращи напитки, санитарни възли, агрегатно за централна климатична инсталация и помещение за чистачка, всички със самостоятелен вход в северозападната част на обекта.Монтирани са блиндирани врати. В обособената зала за работа с клиенти са изградени следните инсталации: аспирационна и входна за чист въздух по скрити канали в стените и по тавана, сигнално-охранителна, инсталация за видеонаблюдение със свалени камери.

  2. Наемателят трябва да използва имота по предназначение.

   10.       КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

   10.1.    Критерият за оценка на офертите е: най-висока предложена месечна наемна цена, в лева, без включен ДДС.

   11.       Други условия:

  1. Всяка година месечната наемна цена се увеличава с индекса на инфлация.

  2. Всички разходи за ток, вода и др. са за сметка на наемателя.

 1. Регистрационен номер на търга: НС-02-2016

  Допълнителна информация:

  тел: 0417/ 8 33 04 – вътр. 31-19; 31-86 Деница Илева