Енергийна независимост и национална сигурност

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НОВОСЕЛЕЦ, ОБЩ. НОВА ЗАГОРА

Публикувано на 19.10.2015

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

ГРАД РАДНЕВО

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево, от Протокол № 28-2015/05.10.2015 г., обявява провеждане на търг при следните условия:

1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА:

1.1. Отдаване под наем на части от поземлен имот №№: 000274 и 000489, находящ се в землището на с. Новоселец, община Нова Загора, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД,гр. Раднево, идентифицирани както следва:

 

1

2

3

4

5

6

7

№ по ред

№ на имот

Категория

Площ на имота/дка

Площ за отдаване под наем/дка

Пазарна цена за наем в лв./дка

Пазарна цена за наем за имота

1

000274

VI

971,077

   84,500

30.00

2535.00

2

000274

VI

   28,800

30.00

  864.00

3

000274

VI

   80,700

30.00

2421.00

4

000274

VI

   45,600

30.00

1368.00

Общо:

 

239,600

 

 

5

000489

VI

435,278

  29,300

30.00

  879.00

Общо:

 

268,900

 

8067.00

с площ за отдаване под наем 268,900 дка.

Точното идентифициране и местонахождение на площите е посочено в Схема, приложена към тръжната документация.

1.2. Начална тръжна цена: 8067,00 лева /Осем хиляди и шестдесет и седем лева/, без включен ДДС – годишна наемна цена за отдаване под наем на площ от 268,900 дка.

1.3. Срок за отдаване под наем на имотите – 4 години, считано от 05.10.2015 год. 

2. ВИД НА ТЪРГА

Търг с тайно наддаване.

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Плащането ще се извършва един път годишно, в срок до 30.09. на текущата стопанска година срещу фактура издадена от НАЕМОДАТЕЛЯ, в срокове както следва:

№ по ред

Вноски

Дата

сума

1

Първа вноска

30.09.2016

…………………..

2

Втора вноска

30.09.2017

…………………..

3

Трета вноска

30.09.2018

…………………..

4

Четвърта вноска

30.09.2019

…………………..

4. РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТА

4.1. Депозитът заучастиев търга е под формата на парична сума в размер на 10% от обявената начална тръжна цена.

4.2. Внесеният депозит на спечелилия участник в търгасе трансформира в гаранция за добро и качествено изпълнение на Договора, като депозитът (гаранцията) се възстановява, чрез приспадането му от последната наемна вноска, в случай че договорът е изпълняван от Наемателя качествено и в срок.На всички останали участници депозитът се връща в 30 дневен срок след сключване на Договора.

4.3. Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

Банка"първа инвестиционна банка"АД – клон Раднево,

IBAN: BG10 FINV 9150 10BG N05J 05

SWIFT BIC: FINVBGSF 

5. МЯСТО, ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

Търгът ще се проведе на 30.10.2014 г. от 13.00 часа в Заседателна зала-партер в сградата на „Мини Марица-изток” ЕАД – Раднево

6. РАЗМЕР НА ТАКСАТА ЗА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1. Цена на документацията – 20.00 лв. без ДДС. Тръжната документация се получава от отдел „Инвестиции”, звено „Недвижима собственост“, в Управлението на “Мини Марица-изток” ЕАД – Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството – партер.

6.2. Краен срок за закупуване на документацията– 10.00 часа на 30.10.2015 г.;

6.3. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.30 часа на 30.10.2015 г.

7. ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ

7.1. В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 06.11.2015 г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

8.1. Участниците представят следните документи:

Подписано заявление по образец; ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление; документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата; документ за внесен депозит за участие в размера, посочен в т. 4 – заверено от кандидата копие; копие от Удостоверение за актуална (към датата на представяне на заявлението) съдебна регистрация или удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с посочване на ЕИК – ако кандидатът е юридическо лице; ако участникът е физическо лице – лични данни по ЛК; декларация за оглед; подписан проектодоговор; декларация за липса на финансови задължения към Дружеството; нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението е подписано от пълномощник.

8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва по предварителна уговорка. Кандидатите могат да участват само за всички имоти комплексно.

Допълнителна информация

тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 31-19, 0887 094509 Деница Илева

10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА: 07-НС-2015