Енергийна независимост и национална сигурност

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГЛЕДАЧЕВО, ОБЩИНА РАДНЕВО

Публикувано на 27.07.2015

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

ГРАД РАДНЕВО

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 17-2015/22.06.2015г. по т.3.4, обявява провеждане на търг, при следните условия:

1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА:

1.1. Отдаване под наем на части от поземлен имот, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево, находящ се в землището на с. Гледачево, община Раднево, идентифицирани като:            

№ по ред

Кад № на парцела

Категория

Площ за отдаване (дка)

1

Част от ПИ № 000080

VI

165.800

2

Част от ПИ № 000080

VI

16.000

3

Част от ПИ № 000080

VI

67.300

4

Част от ПИ № 000080

VI

39.000

 

Общо:

 

288.100

Точното идентифициране и местонахождение на площите е посочено в Схема №1 към тръжната документация.

1.2. Начална тръжна цена: 8643.00 лв (осем хиляди шестстотин четиридесет и три лева) без включен ДДС - годишна наемна цена, за всички части от имота с обща площ от 288.100 дка.

1.3. Срок за отдаване под наем на имотите – 5 години, считано от 01.10.2015 г. 

2. ВИД НА ТЪРГА

Търг с тайно наддаване.

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Плащането на годишната наемна цена се извършва един път годишно, до 30 септември на съответната стопанска година, срещу фактура, издадена от НАЕМОДАТЕЛЯ. 

4. РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТА

4.1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 10% от обявената начална тръжна наемна цена.

4.2. Депозитът на спечелилият участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на Договора за наем, като депозитът (гаранцията) се възстановява, чрез приспадането му от последната наемна вноска, а за всички останали участници депозитът се връща в 30-дневен срок след сключване на Договора.

4.3. Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

IBAN:BG02UBBS 7824 1011 5000 15

BIC: UBBSBGSF

БАНКА ТБ ОББ АД – СТАРА ЗАГОРА,

Мини Марица-Изток ЕА

5. МЯСТО, ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

Търгът ще се проведе на 13.08.2015 г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на „Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13. 

  • 6. РАЗМЕР НА ТАКСАТА ЗА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ПОДАВАНЕ.

6.1. Цена на документацията – 20.00 лв. без включен ДДС.Тръжната документация се получава от звено “Недвижима собственост”, отдел „Инвестиции” в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството – партер или по банков път.

6.2. Краен срок за закупуване на документацията и подаване на заявление – 10.00 часа на 13.08.2015 г.

6.3. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.00 часа на 13.08.2015 г.

6.4. Място на подаване на заявление за участие – регистратура ет. 6, стая  № 609 в Управлението на „Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево.  

7. ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ

7.1. В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 20.08.201 5г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството. 

8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

8.1. Участниците представят следните документи:

- Подписано заявление по образец.

- Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление.

- Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата.

- Документ за внесен депозит за участие в размера, посочен в т. 4 – заверено от кандидата копие.

- Копие от Удостоверение за актуална (към датата на представяне на заявлението) съдебна регистрация или копие на Удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията с посочване на ЕИК, ако кандидатът е едноличен търговец или юридическо лице /ако участникът е физическо лице – посочват се данни по лична карта/.

- Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица-Изток” ЕАД.

8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга, като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА 05-НС-2015

Лице за контакти и допълнителна информация

тел: 0417/8-33-04, вътр. 32-51, Екатерини Ралева