Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обявление за провеждане на търг с рег. № НС-К-3-2021/19.03.2021 г.,за отдаване под наем на търговска площ от 1.5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се на промплощадката на Рудник „Трояново-3“

Публикувано на 01.03.2021

ОБЯВЛЕНИЕ

 

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

 

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 5-2021/19.02.2021г. по т. 2.1. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-3-2021, при следните условия:

 1. Описание на обекта и начална тръжна цена:

  1. Отдаване под наем на търговска площ от 1.5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се от дясно на входа на сграда "Назначение РТНК-1/РТНК-2" напромплощадката на Рудник „Трояново-3“, с.Медникарово – площ № 3.

 

1.2. Начална тръжна цена: 92,00лв. /деветдесет и два лева/, без включен ДДС - месечна наемна цена.

1.3.Срок за отдаване под наем на търговската площ – 3 /три/ години, считано от датата на подписване на договора.

 1. Вид на търга

  Търг с тайно наддаване.Закрито заседание.

   

 2. начин на плащане:

              Месечната наемна цена се заплаща от наемателя до 25-то число на текущия месец в счетоводството на рудник „Трояново-3”, с. Медникарово или се превежда по банкова сметка, посочена в договора за наем, за което наемателят получава фактура, издадена от наемодателя.

   

 1. депозит за участие в търга

  1. За участие в търга се заплаща депозит в размер на 50 % от началната тръжна цена по банкова сметка

„Мини Марица – Изток” ЕАД

БАНКА: ЦКБ АД Клон Стара Загора

IBAN: BG25 CECB 9790 1019 1248 01

BIC: CECBBGSF

  1. На всички участници в търга, депозита се връща по посочената банкова сметка, след подписването на договора за наем със спечелилия търга.

    

   1. място, ден и час за провеждане на търга.

   Търгът ще се проведе на 19.03.2021г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

    

   1. документация за тръжната процедура. ПОДАВАНЕ.
  1. Тръжната документацията е безплатна. Същата се публикува, заедно с обявлението за провеждането на търга на официалната интернет страница на Дружеството: https://www.marica-iztok.com/ в раздел Информационен център, Обявления.

  2. Кандидатите я изтеглят от сайта и я попълват.

  3. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.00 часа на 19.03.2021г.

  4. Място на подаване на заявление за участие – в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13, звено „Недвижима собственост“ в отдел „Инвестиции“.

    

   1. Ден и час за провеждане на повторен търг.

   В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 26.03.2021г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

    

   1. изисквания към участниците.

   8.1. Участниците представят следните документи:

   - Подписано заявление по образец;

   - Ценово предложение – в отделен, запечатан, непрозрачен плик, поставен в папката в плика със заявлението;

   - Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон;

   -   Подписан проект на договор;

   -   Декларация за оглед;

   - Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД и не е свързано лице по смисъла на & 1, т.2,3 и 4 от ДР на Търговски закон с наемодателя;

   - Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни;

   - Нотариално заверено пълномощно, в случай на упълномощаване.

   8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

    

   9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

   Огледът на мястото, предмет на търга е задължителен и може да се направи на 11.03.2021г. и 17.03.2021г. след предварителна уговорка с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

   10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-К-1-2021

   Лице за контакти и допълнителна информация: Цветана Етова, тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 30-95. Тръжна документация