Енергийна независимост и национална сигурност

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ НА ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГЛЕДАЧЕВО, ОБЩИНА РАДНЕВО

Публикувано на 24.07.2015

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД
ГРАД РАДНЕВО

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево, от Протокол № 17-2015/22.06.2015 г. по т. 3.3, обявява провеждане на търг, при следните условия:

1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА:

1.1. Отдаване под наем на части от поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево, находящи се в землището на с. Гледачево, община Раднево, идентифицирани като:
- Части от имот №000001 с площ 130.403 дка и с площ 38.168 дка
- Части от имот №000080 с площ 9.375 дка и с площ 15.869 дка
Точното идентифициране и местонахождение на площите е посочено в Схема №1 към тръжната документация.
1.2. Начална тръжна цена: 5814.45 лева /пет хиляди осемстотин и четиринадесет лева и четиридесет и пет стотинки/, без включен ДДС – годишна наемна цена, за всички части от имоти с обща площ от 193.815 дка.
1.3. Срок за отдаване под наем на имотите – 5 години, считано от 01.10.2015 г.

2. ВИД НА ТЪРГА
Търг с тайно наддаване.

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Плащането на годишната наемна цена се извършва един път годишно, до 30 септември на съответната стопанска година, срещу фактура издадена от НАЕМОДАТЕЛЯ.

4. РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТА

4.1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 10% от обявената начална тръжна наемна цена.
4.2. Депозитът на спечелилият участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на Договора за наем, като депозитът (гаранцията) се възстановява, чрез приспадането му от последната наемна вноска, а за всички останали участници депозитът се връща в 30-дневен срок след сключване на Договора.
4.3. Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

IBAN: BG02 UBBS 7824 1011 5000 15
BIC: UBBSBGSF
БАНКА ТБ ОББ АД – СТАРА ЗАГОРА,
Мини Марица-Изток ЕАД

5. МЯСТО, ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

Търгът ще се проведе на 11.08.2015 г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на „Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

6. РАЗМЕР НА ТАКСАТА ЗА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ.ПОДАВАНЕ

6.1. Цена на документацията – 20.00 лв. без включен ДДС. Тръжната документация се получава от звено “Недвижима собственост”, отдел „Инвестиции” в Управлението на „Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството – партер или по банков път.
6.2. Краен срок за закупуване на документацията и подаване на заявление – 10.00 часа на 11.08.2015 г.
6.3. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.00 часа на 11.08.2015 г.
6.4. Място на подаване на заявление за участие – регистратура ет. 6, стая № 609 в Управлението на „Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево.

7. ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ

7.1. В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 18.08.2015 г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

8.1. Участниците представят следните документи:
- Подписано заявление по образец.
- Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление.
- Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата.
- Документ за внесен депозит за участие в размера, посочен в т. 4 – заверено от кандидата копие.
- Копие от Удостоверение за актуална (към датата на представяне на заявлението) съдебна регистрация или копие на Удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията с посочване на ЕИК, ако кандидатът е едноличен търговец или юридическо лице /ако участникът е физическо лице – посочват се данни по лична карта/.
- Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица-Изток” ЕАД.
8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга, като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА 04-НС-2015

Лице за контакти и допълнителна информация:
тел: 0417/ 8-33-04, вътр. 32-51, Екатерини Ралевa