Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обявление за продажба на курортно-туристически сгради „Паисий“

Публикувано на 22.01.2018

 О б я в л е н и е

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, град раднево

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица - изток” ЕАД гр. Раднево, съгласно протокол № 23-2017/06.10.2017 г., т.3.2 и разрешение на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД гр. София, съгласно протокол 72-2017/14.11.2017 г., т. II.5 обявява провеждане на търг за продажба, при следните условия:

 1. Описание на обектите и начална тръжна цена:

1.1. Продажба на недвижими имоти, представляващи курортно-туристически сгради „Паисий“, находящи се в землището на гр.Гурково, община Гурково, област Стара Загора, заведени в счетоводния баланс на „Мини Марица - изток” ЕАД, гр. Радневокакто следва:

-          Курортна туристическа сграда с идентификатор 18157.274.286.1 със застроена площ от 451 кв.м, на три етажа, разположена в поземлен имот с идентификатор 18157.274.286;

-          Жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор 18157.274.956.1 със застроена площ от 264 кв.м, на четири етажа, разположена в поземлен имот с идентификатор 18157.274.956;

-          Жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор 18157.274.45.2 със застроена площ от 245 кв.м, на един етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 18157.274.45;

-          Сграда за култура и изкуство с идентификатор 18157.274.45.3 със застроена площ от 150 кв.м, на един етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 18157.274.45.

1.2. Начална тръжна цена: 567 340,00 лв (петстотин шестдесет и седем хиляди триста и четиридесет лева) без ДДС;

 2. Вид на търга:

2.1. Търг с тайно наддаване. Открито заседание.

 3. Начин на плащане:

3.1.      Плащането ще се извърши в срока, посочен в проекта на договор за покупко-   продажба, в лева.

3.2.      Плащането се извършва по банков път, по посочената от продавача банкова сметка.

3.3.      Предложената от участника /- ите/ цена не може да бъде по-ниска от обявената началната тръжна цена.

 4. Размер на депозита:

4.1.        Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 10 % от  обявената начална тръжна цена.

4.2.        Внесеният депозит на спечелилия участник в търга се задържа като гаранция за сключване на договор за покупко-продажба на недвижимите имоти. В случай, че купувачът не внесе цената в определения срок, не се яви за изповядване на нотариалната сделка или създаде други пречки за извършване на сделката, депозитът се задържа. На всички останали участници депозитът се възстановява след изтичане на 15 – дневен срок от продажбата на имотите.

4.3.         Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

Банка: „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, клон гр. Раднево

BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG 32 SOMB 9130 1035 8201 01

4.4.        Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане.        Депозит на участник, спечелил търга но отказал да сключи договор в 14 - дневен срок, не подлежи на връщане.

 

5. Място, ден и час за провеждане на търга:

5.1.        Търгът ще се проведе на 09.02.2018 г., от 13,00 часа, в Заседателна зала – партер, “Мини Марица - изток” ЕАД – гр. Раднево.

 

6. Размер  на таксата за  тръжната документация:

6.1.        Цена на документацията – 20,00 лв., без ДДС. Тръжната документация се получава от отдел “Инвестиции”, звено: „Недвижима собственост“ в Управлението на “Мини Марица - изток” ЕАД – гр. Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството - партер.

6.2.         Краен срок за закупуване на документацията – 11,00 часа на 09.02.2018 г.

6.3.          Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11,30 часа на 09.02.2018 г.

6.4.           Място на подаване на заявление за участие - регистратура ет.6, стая 609 в Управлението на „Мини Марица - изток“ ЕАД гр. Раднево

 

7. Ден и час за провеждане на повторен търг:

7.1.           В случай, че на търга не се яви нито един участник, търгът ще се проведе повторно на 09.03.2018 г., от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

 

8. Изисквания към участниците: 

8.1.        Участниците представят следните документи:

8.1.1.      Подписано заявление по образец.

8.1.2.      Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик поставен в плика с общото заявление.

8.1.3.      Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата

8.1.4.      Документза внесен депозит за участие в размера посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие.

8.1.5.      Удостоверение за вписване в ТР при АП с посочване на ЕИК, ако участника е юридическо лице, за физически лица – лични данни.

8.1.6.      Декларация – по приложен образец.

8.1.7.      Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите за участие в търга са подписани от пълномощник

8.2.         Попълнен и подписан проект на нотариален акт за покупко-продажба.

8.3.         Огледът се извършва след публикацията на обявлението след предварителна заявка, съгласувана с лицето за контакти от страна на продавача.

 

Всички документи трябва да отговарят на изискванията на продавача, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

 

9. Характеристики на обектите и Други условия:

  • Курортна туристическа сграда с идентификатор 18157.274.286.1 със застроена площ от 451 кв.м, на три етажа, разположена в поземлен имот с идентификатор 18157.274.286 е построена през периода 1965 година до 1980 година, а основен ремонт е извършен през периода 1994 година до 1997 година. Конструкцията на сградата е масивно – монолитна; външно отводняване; фасади – външна пръскана мазилка, фасадно боядисване; вътрешни мрежи – ВиК, осветителна, отоплителна.  Използвана е естествената денивелация на терена от север на юг. На високата северна част на терена е оформен паркинг за автомобили върху подравнена асфалто - бетонова площадка, стабилизирана от юг с подпорна стоманобетонова стена.  Сутерен на кота терен – пет помещения (котелно, склад към котелно, агрегатно помещение, ремонтна работилница и склад). На първи, втори и трети етаж под – настилка с мрамор и теракот; стени – мазилка, шпакловка и латексово боядисване, фаянсова облицовка в кухненски помещения и санитарни възли; тавани – мазилка, шпакловка и латекс; дограма – PVC със стъклопакет по прозорци; врати – външни алуминиеви и вътрешни дървени рамки. Етаж първи  - административна част, столова за 50 места, кухня и лоби-бар, фоайе,  коридор, складове 2 броя и санитарни възли 2 броя, общи за етажа. Втори и трети етаж – на етаж по 8 броя двойни стаи, гарсониера и апартамент; коридор, 2 броя общи санитарни възли, 2 склада. Застроена площ: 451 кв. м. Разгъната застроена площ /3 етажа/: 1353 кв.м.
  • Жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор 18157.274.956.1 със застроена площ от 264 кв.м, на четири етажа, разположена в поземлен имот с идентификатор 18157.274.95. Сградата е построена през периода 1975 година до 1980 година. Конструкцията на сградата е масивно – монолитна; основи – ивични фундаменти, стени – тухлена зидария; междуетажно разделение – монолитни стоманобетонови плочи и вътрешно стълбище; фасади – външна мазилка; покрив – двускатен. Сградата включва три етажа с по два входа и с по два апартамента на етаж и сутерен. Застроена площ: 264 кв. м.
  •  Жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор 18157.274.45.2 със застроена площ от 245 кв.м, на един етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 18157.274.45. Построена е по монолитен начин на един етаж. Конструкцията на сградата е масивно – монолитна; основи – ивични фундаменти, стени – тухлена зидария; покрив – монолитна стоманобетонова плоча с топло и хидроизолация; фасади – външна мазилка. Сградата включва: столова – под – настилка с балатум; стени и тавани – облицовка с дървени плоскости; дограма - дървена и кухня – под – настилка с мозайка; стени – мазилка, фаянсова облицовка и постно боядисване; тавани – мазилка и постно боядисване; дограма - дървена. Застроена площ: 245 кв. м.
  • Сграда за култура и изкуство с идентификатор 18157.274.45.3 със застроена площ от 150 кв.м, на един етаж, разположена в поземленимот с идентификатор 18157.274.45. Построена е по монолитен начин на един етаж.Конструкцията на сградата е масивно – монолитна; основи – ивични стоманобетонови, стени – тухлена зидария; покрив – двускатна монолитна стоманобетонова плоча, покрита с вълнообразен етернит; фасади – външна мазилка. Сградата включва голямо помещение /бивш киносалон/ - под – настилка с паркет; стени и тавани – мазилка и постно боядисване; дограма – дървена. Застроена площ: 150 кв.м.

Земята, върху която са изградени горепосочените сгради, не е собственост на „Мини Марица - изток“ ЕАД. Държавата, чрез МЗГ-ДЛ/ДДС (съгласно издаденете от СГКК скици на имотите) е собственик на земята, върху която са построени сградите.

10. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

10.1.    Критерият за оценка на офертите е: най-висока предложена цена, в лева, без включен ДДС.

11.      Други условия:

11.1.        В случай на отказ на класираният на първо място кандидат за сключване на договор, се поканва участникът предложил следващата по размер цена.

12. Регистрационен номер на търга: НС-05-2018

Допълнителна информация и снимки на сайта на дружеството: www.marica-iztok.com, тел: 0417/ 8 33 04 – вътр. 31-75; 31-79 Даниела Желева, Ивелин Мендров