Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обявление за продажба на автомобил на търг

Публикувано на 15.07.2016

На основание Решение на Съвета на Директорите, „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево,  обявява провеждане на търг при следните условия:

 

 1. Описание на обекта и начална тръжна цена:

 

1.1. Продажба на лек автомобил, собственост на „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево:

Марка и модел:                                              Ауди А6

Рег.№                                                            СТ 9779 ВВ

Шаси №                                                         WAUZZZ4F66N185938

Двигател №                                                   BAT007585

Скоростна кутия                                            Автоматична

Година на първа регистрация                         29.05.2006 г.

-    Начална тръжна цена както следва:          15 090 лв. без ДДС

 

 1. Вид на търга:

 

2.1. Търг с тайно наддаване. Открито заседание.

 

 1. Начин на плащане:

 

3.1.            Плащането на предложената от спечелилия участник  цена се извършва в срок до 5 дни, след сключване на договора.

3.2.            Плащането се извършва по банков път, по посочената от Продавача банкова сметка.

3.3.            Предложената от участника /- ите/  цена не може да бъде по-ниска от обявената началната тръжна цена.

 

 1. Размер на депозита:

 

4.1.            Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 10 % от  обявената начална тръжна цена.

4.2.            Внесеният депозит на спечелилия участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на договора като депозитът /гаранцията/ се възстановява, чрез приспадането му от цената на автомобила. На всички останали участници депозитът се възстановява в 30 дневен срок след сключване на договорa.

4.3.      Депозита за участие в търга се внася по следната банкова сметка: 

Банкова сметка:

IBAN: BG02 UBBS 7824 1011 5000 15

BIC: UBBSBGSF

БАНКА: ТБ ОББ АД – СТАРА ЗАГОРА

Мини Марица-Изток ЕАД

 

4.4.         Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит научастник, спечелил търга, но отказал да сключи договор в 14- дневен срок, не подлежи на връщане.

 

 1. Място, ден и час за провеждане на търга:

 

5.1.         Търгът ще се проведе на 15.08.2016 г., от 13,00 часа, в Заседателна зала – партер, “Мини Марица Изток” ЕАД – гр. Раднево.

 

 

 1. Размер  на таксата за  тръжната документация:

 

6.1.            Цена на документацията – 20,00 лв., без ДДС.Тръжната документация се получава от отдел “Административен”, звено: „ Автотранспорт“ в Управлението на “Мини Марица Изток”ЕАД – гр. Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството - партер.

6.2.            Краен срок за закупуване на документацията – 10,30 часа на 15.08.2016 г.

6.3.            Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11,30 часа на 15.08.2016 г.

6.4.            Място на подаване на заявление за участие- регистратура ет.6, стая 609 в Управлението на „Мини Марица-Изток“ ЕАД гр. Раднево

 

 1. Ден и час за провеждане на повторен търг:

 

7.1.            В случай, че на търга не се яви нито един участник, търгът ще се проведе повторно на 22.08.2016г., от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

 

 1. Изисквания към участниците: 

 

8.1.Участниците представят следните документи:

8.1.1.      Подписано заявление по образец.

8.1.2.      Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик поставен в плика с общото заявление.

8.1.3.      Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата

8.1.4.      Документза внесен депозит за участие в размера посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие.

8.1.5.      Удостоверение за вписване в ТР при АП с посочване на ЕИК, ако участника е юридическо лице, за физически лица – лични данни.

8.1.6.      Декларация за оглед – по приложен образец.

8.1.7.      Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите за участие в търга са подписани от пълномощник

8.2.            Попълнен и подписан на всяка страница проект на договор.

8.3.            Огледът се извършва след публикацията на обявлението, след предварителна заявка, съгласувана с лицето за контакти от страна на Продавача.

 

Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Продавача, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

 

 1. Характеристики на обекта и други условия:

 

Марка и модел:                                               Ауди А6

Рег.№                                                             СТ 9779 ВВ

Шаси №                                                          WAUZZZ4F66N185938

Двигател №                                                    BAT007585

Скоростна кутия                                             Автоматична

Година на първа регистрация                          29.05.2006 г.

Кинематична схема                                         2 х 2 + 1

Цвят основен                                                  сив металик

 

 1. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА  И  КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

 

10.1.    Критерият за оценка на офертите е: най-висока предложена цена  в лева, без включен ДДС, която не може да бъде по-ниска от начална тръжна цена.

 

 1. 2. Участникът, предложил най-висока цена, печели търга. При отказ да заплати предложената от него цена се поканва вторият класиран. Депозитът на първия се задържа. При отказ и на втория да заплати предложената цена, търгът се прекратява.

 

 

 1. Други условия:

 

11.1.        Всеки участник в търга задължително извършва оглед.

11.2.        Автомобила се намира в гаража на Управлението на „Мини Марица Изток“ ЕАД гр. Раднево ул. Георги Димитров № 13

11.3.        Огледът се извършва след 01.08.2016 година след съгласуване с продавача.

 

 1. Регистрационен номер на търга: АДМ-01-2016

 

Допълнителна информация:

тел: 0417/ 8 33 04 – вътр. 30-14  Илиян Николов; вътр. 3282 Тончо Колев