Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обявление за отдаване под наем на земя за земеделско ползване

Публикувано на 24.08.2016

На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-09-2016, при следните условия:

  1. Описание на обектите и начална тръжна цена:

 Отдаване под наем на част от поземлен имот 37507.201.374, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящ се в землището на с. Ковачево, община Раднево; площ за отдаване под наем: 17,524 дка

1.1.      Точното идентифициране и местонахождение на площите е посочено в Схема №1 към тръжната документация.

Начална тръжна годишна цена в размер на 701.00 лв. /седемстотин и един лева /, без включен ДДС.

1.2.      Срок за отдаване под наем на имотите - 5 години, считано от 01.10.2016г.

  1. Вид на търга

Търг с тайно наддаване. Открито заседание.

  1. Начин на плащане

Плащането на годишната наемна цена ще се извършва два пъти годишно, като първата вноска е в срок до 30-ти май на текущата стопанска година, а втората до 30-ти септември, в края на съответната стопанска година, срещу фактура издадена от НАЕМОДАТЕЛЯ.

 

  1. Размер на депозита

 

4.1.        Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 10% от обявената начална тръжна наемна цена.

4.2.        Депозитът на спечелилият участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на Договора за наем, като депозитът (гаранцията) се възстановява, чрез приспадането му от последната наемна вноска, а за всички останали участници депозитът се връща в 30 – дневен срок след сключване на Договора.

4.3.         Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

 

„Мини Марица – Изток“ ЕАД

BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG32 SOMB 9130 1035 8201 01

Банка: „Общинска банка” АД

4.4.        Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на участник, спечелил търга, но отказал да сключи договор в 14- дневен срок, от получаването на известието за класиране и предложението за наемане на площта, не подлежи на връщане.

4.5.        При отказ на участник, спечелил търга се предлага сключването на договор с кандидата, класиран на второ място. В случай, че същият откаже да сключи договор в 14 – дневен срок, от получаването на известието за класиране и предложението за наемане на площта, се изпълняват условията по точка  4.4 и се насрочва нов търг.

  1. Място, ден и час за провеждане на търга

Търгът ще се проведе на 12.09.2016г. от 13.30 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на  “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

  1. Размер на таксата  за  тръжната документация.ПОДАВАНЕ.

6.1.        Цена на документацията – 20.00 лв. без включен ДДС.Тръжната документация се получава от звено “Недвижима собственост”, отдел „Инвестиции” в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството – партер или по банков път.

6.2.        Краен срок за закупуване на документацията – 11.00 часа на 12.09.2016г.

6.3.        Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.40 часа на 12.09.2016г.

6.4.        Място на подаване на заявление за участие – регистратура ет. 6, стая  № 609 в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево.

  1. Ден и час за провеждане на повторен търг.

7.1.        В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 19.09.2016г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

  1. Изисквания към участниците

 8.1. Участниците представят следните документи:

- Подписано заявление по образец.

- Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление.

- Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата.

- Документ за внесен депозит за участие в размера, посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие.

- Копие от Удостоверение за актуална (към датата на представяне на заявлението) съдебна регистрация или копие на Удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията с посочване на ЕИК, ако кандидатът е едноличен търговец или юридическо лице /ако участникът е физическо лице – посочват се данни по лична карта/.

- Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон /във връзка с евентуалното връщане на депозита/.

- Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД.

8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга, като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

 

10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-09-2016

 

Лице за контакти и допълнителна информация:  тел: 0417/ 8-33-04, вътр. 32-51, Екатерини Ралева.