Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обявление за отдаване под наем на земи за земеделско ползване

Публикувано на 22.08.2016

На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.11, обявява провеждане на търг с рег. № НС-07-2016, при следните условия:

  1. Описание на обектите и начална тръжна цена:

1.1.       Отдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землищата на гр. Раднево, с. Гледачево, община Раднево и с. Пет могили, община Нова Загора с обща площ от 878.193 дка.

            Точното идентифициране и местонахождение на площите е посочено в Схема №1, 2,  3 към тръжната документация.

Земите подходящи за земеделска обработка се разделят на две групи, като може да се кандидатства за всяка група поотделно, описани както следва:

- I група,  с обща площ от 287.109 дка, представляващи части от поземлени имоти №№ 000001, 000039, 000041 по КВС на землище с. Гледачево, община Раднево, отразени в схема № 1 с начална тръжна цена в размер на 11 484,36 лева /единадесет хиляди четиристотин  и осемдесет и четири лева и тридесет и шест стотинки/, без включен ДДС.

- II група,  с обща площ от 591.084 дка, представляващи части от поземлени имоти, както следва:

 

  • № 000668 по КВС на землище с. Пет могили, община Нова Загора, отразено в схема № 2 – площ96,622 дка.
  •  №№ 72.26, 236.14, 236.15, 236.18, 236.19 по кадастрална карта на гр. Раднево, община Раднево, отразени в схема № 3 – площ 494,462 дка

с начална тръжна цена в размер на 23 643,36 лева /двадесет и три хиляди шестстотин четиридесет и три лева и тридесет и шест стотинки/, без включен ДДС.

1.2.      Срок за отдаване под наем на имотите - 5 години, считано от 01.10.2016г.

  1. Вид на търга

Търг с тайно наддаване. Открито заседание.

  1. Начин на плащане

Плащането на годишната наемна цена ще се извършва два пъти годишно, като първата вноска е в срок до 30-ти май на текущата стопанска година, а втората до 30-ти септември, в края на съответната стопанска година, срещу фактура издадена от НАЕМОДАТЕЛЯ.

  1. Размер на депозита

 

4.1.        Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 10% от обявената начална тръжна наемна цена.

4.2.        Депозитът на спечелилият участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на Договора за наем, като депозитът (гаранцията) се възстановява, чрез приспадането му от последната наемна вноска, а за всички останали участници депозитът се връща в 30 – дневен срок след сключване на Договора.

4.3.         Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

„Мини Марица – Изток“ ЕАД

BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG32 SOMB 9130 1035 8201 01

Банка: „Общинска банка” АД

4.4.        Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на участник, спечелил търга, но отказал да сключи договор в 14- дневен срок, от получаването на известието за класиране и предложението за наемане на площта, не подлежи на връщане.

4.5.        При отказ на участник, спечелил търга се предлага сключването на договор с кандидата, класиран на второ място. В случай, че същият откаже да сключи договор в 14 – дневен срок, от получаването на известието за класиране и предложението за наемане на площта, се изпълняват условията по точка  4.4 и се насрочва нов търг.

  1. Място, ден и час за провеждане на търга

Търгът ще се проведе на 09.09.2016г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградатана  “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

 

  1. Размер на таксата  за  тръжната документация. ПОДАВАНЕ.

6.1.        Цена на документацията – 20.00 лв. без включен ДДС.Тръжната документация се получава от звено “Недвижима собственост”, отдел „Инвестиции” в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството – партер или по банков път.

6.2.        Краен срок за закупуване на документацията – 11.00 часа на 09.09.2016г.

6.3.        Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.40 часа на 09.09.2016г.

6.4.        Място на подаване на заявление за участие – регистратура ет. 6, стая  № 609 в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево.

  1. Ден и час за провеждане на повторен търг.

7.1.        В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 16.09.2016г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

  1. Изисквания към участниците

 8.1. Участниците представят следните документи:

- Подписано заявление по образец.

- Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление.

- Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата.

- Документ за внесен депозит за участие в размера, посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие.

- Копие от Удостоверение за актуална (към датата на представяне на заявлението) съдебна регистрация или копие на Удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията с посочване на ЕИК, ако кандидатът е едноличен търговец или юридическо лице /ако участникът е физическо лице – посочват се данни по лична карта/.

- Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон /във връзка с евентуалното връщане на депозита/.

- Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД.

8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга, като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-07-2016

Лице за контакти и допълнителна информация:  тел: 0417/ 8-33-04, вътр. 32-51, Екатерини Ралева.