Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обявление за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда „Баня с назначение“ № 501.368.1 /стоматологичен кабинет/ ведно с оборудване за стоматологичен кабинет

Публикувано на 29.03.2016

На основание на Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 9-2016/14.03.2016 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия:

1.         Описание на обекта и начална тръжна цена:

1.1.      Отдаване под наем на следния имот, собственост на „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево:

Отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда „Баня с назначение“ № 501.368.1 /стоматологичен кабинет/ ведно с оборудване за стоматологичен кабинет,  ЗП 42,75 кв.м., собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, заведен в баланса на Рудник „Трояново-север“ с. Ковачево

1.2.            Начална тръжна месечна наемна цена както следва:

-    430.00 лв. без ДДС

1.3.            Срок за отдаване под наем на имота:  3 (три) години.

2.         Вид на търга:

2.1.      Търг с тайно наддаване.Открито заседание.

3.         начин на плащане:

3.1.            Плащането на месечната наемна цена се извършва ежемесечно в срок до 10 – то число на текущия месец срещу издадена фактура.

3.2.            Плащането се извършва по банков път, по посочената от Наемодателя банкова сметка.

3.3.            Предложената от участника /- ите/месечна наемна цена не може да бъде по-ниска от обявената началната тръжна цена.

4.         размер на депозита:

4.1.            Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 10 % от  обявената начална тръжна цена.

4.2.            Внесеният депозит на спечелилия участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на договора, като депозитът /гаранцията/ се възстановява, чрез приспадането му от последната наемна вноска.На всички останали участници депозитът се възстановява в 30 дневен срок след сключване на договор.

4.3.Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

Банка: „Първа инвестиционна банка” АД, клон гр. Раднево

BIC:FINVBGSF, IBAN: BG10 FINV 9150 10BG N05J 05

4.4.      Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на участник, спечелил търга но отказал да сключи договор в 14- дневен срок, не подлежи на връщане.

5.         Място, ден и час за провеждане на търга:

5.1.Търгът ще се проведе на 15.04.2016 г.,от 13,00 часа, в Заседателна зала – партер, “Мини Марица Изток”ЕАД – гр.Раднево.

6.         Размер  на таксата за  тръжната документация:

6.1.            Цена на документацията – 20,00 лв., без ДДС.Тръжната документация се получава от отдел “Инвестиции”, звено: „ Недвижима собственост“ в Управлението на “Мини Марица Изток”ЕАД – гр.Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството - партер.

6.2.            Краен срок за закупуване на документацията – 10,30 часа на 15.04.2016 г.

6.3.            Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11,30 часа на 15.04.2016 г.

6.4.            Място на подаване на заявление за участие- регистратура ет.6, стая 609 в Управлението на „Мини Марица-Изток“ ЕАД гр. Раднево

7.         Ден и час за провеждане на повторен търг:

7.1.В случай, че на търга не се яви нито един участник, търгът ще се проведе повторно на 22.04.2016г., от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

8.        Изисквания към участниците: 

8.1.Участниците представят следните документи:

8.1.1.      Подписано заявление по образец.

8.1.2.      Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик поставен в плика с общото заявление.

8.1.3.      Документ за закупена тръжна документация за участие –копие, заверено от кандидата

8.1.4.      Документза внесен депозит за участие в размера посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие.

8.1.5.      Удостоверение за вписване в ТР при АП с посочване на ЕИК, ако участника е юридическо лице, за физически лица – лични данни.

8.1.6.      Декларация за оглед – по приложен образец.

8.1.7.      Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите за участие в търга са подписани от пълномощник

8.2.Попълнен и подписан на всяка страница проект на договор.

8.3.Огледът се извършва след публикацията на обявлението след предварителна заявка съгласувана с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

9.         Характеристики на обектА и Други условия:

Обектът е разположен на втория етаж от триетажна битова сграда, построена през1987г., находяща се в с. Ковачево, квартал 46, УПИ I за рудник „Трояново-север“, план. № 249; Сградата е изградена чрез пакето повдигаща конструкция. Изградени са ел. и ВиК инсталация. Помещението е оборудвано за стоматологичен кабинет, застроена площ 42,75 кв.м.; налична баня с тоалетна; стоматологично оборудване, неизползвано:  Компресор безмаслен JUN AIR OF 302; Шкаф;     Стоматологично оборудване АНВИТА ДИГИТАЛ С; Турбинен наконечник без светлина NSK; Комплект осветително тяло G-COMM; Интраорална камера G-CAM 580; Диагностичен лазерен апарат СКОРПИОН;  Дентал Оптима; Турбинен наконечник със светлина NSK MACH-LITE; Комлект електрически микромотор 108 Е; Автоклав; Въздушен микромотор; Имплантологичен комплект;Амалгамобъркачка; Хладилник ВЕКО

9.1.            Наемателят трябва да използва имота по предназначение.

10.       КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

10.1.    Критерият за оценка на офертите е: най-висока предложена месечна наемна цена, в лева, без включен ДДС.

11.        Други условия:

11.1.        Всяка година месечната наемна цена се увеличава с индекса на инфлация.

11.2.        Всички разходи за ток, вода и др. са за сметка на наемателя.

  1. Регистрационен номер на търга: НС-04-2016

Допълнителна информация:

тел: 0417/ 8 33 04 – вътр. 31-19; 31-86 Деница Илева