Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обявление за отдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землищата на с. Полски градец и с. Ковачево, община Раднево.

Публикувано на 16.03.2016

На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 6-2016/29.02.2016г. по т.3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-03-2016, при следните условия:
1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА:

               1.1. Отдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землищата на с. Полски градец и с. Ковачево, община Раднево.
 Точното идентифициране и местонахождение на площите е посочено в Схема №1 към тръжната документация.
1.1.  Начална тръжна цена: 4 154.55 лева /четири хиляди сто петдесет и четири лева и петдесет и пет стотинки /, без включен ДДС - годишна наемна цена, за всички  имоти с обща площ от 138.485 дка.
1.2. Срок за отдаване под наем на имотите - 5 години, считано от 01.10.2015г.

2. ВИД НА ТЪРГА
Търг с тайно наддаване. Открито заседание.

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Плащането на годишната наемна цена ще се извършва два пъти годишно, като първата вноска е в срок до 30-ти май на текущата стопанска година, а втората до 30-ти септември, в края на съответната стопанска година, срещу фактура издадена от НАЕМОДАТЕЛЯ, както следва:

№ по ред Вноски  Дата  сума
1 Първа вноска  30.05.2016 .......................................
2 Втора вноска  30.09.2016 .......................................
3 Трета вноска 30.05.2017 .......................................
4 Четвърта вноска 30.09.2017 .......................................
5 Пета вноска 30.05.2018 .......................................
6 Шеста вноска 30.09.2018 .......................................
7 Седма вноска  30.05.2019 .......................................
8 Осма вноска 30.09.2019 .......................................
9 Девета вноска 30.05.2020 .......................................
10 Десета вноска 30.09.2020 .......................................

4. РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТА

4.1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 10% от обявената начална тръжна наемна цена.
4.2. Депозитът на спечелилият участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на Договора за наем, като депозитът (гаранцията) се възстановява, чрез приспадането му от последната наемна вноска, а за всички останали участници депозитът се връща в 30 – дневен срок след сключване на Договора.
4.3.  Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:
            Банка: „Първа инвестиционна банка” АД, клон гр. Раднево
            BIC: FINVBGSF, IBAN: BG10 FINV 9150 10BG N05J 05
4.4. Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на участник, спечелил търга, но отказал да сключи договор в 14- дневен срок, не подлежи на връщане.

5. МЯСТО, ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

Търгът ще се проведе на 30.03.2016г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на  “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

6. РАЗМЕР НА ТАКСАТА  ЗА  ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ.ПОДАВАНЕ.

6.1. Цена на документацията – 20.00 лв. без включен ДДС. Тръжната документация се получава от звено “Недвижима собственост”, отдел „Инвестиции” в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството – партер или по банков път.
6.2. Краен срок за закупуване на документацията – 11.00 часа на 30.03.2016г.
6.3. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.40 часа на 30.03.2016г.
6.4. Място на подаване на заявление за участие – регистратура ет. 6, стая  № 609 в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево.

7. ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ.

7.1. В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 06.04.2016г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
 
8.1. Участниците представят следните документи:
- Подписано заявление по образец.
- Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление.
- Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата.
- Документ за внесен депозит за участие в размера, посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие.
- Копие от Удостоверение за актуална (към датата на представяне на заявлението) съдебна регистрация или копие на Удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията с посочване на ЕИК, ако кандидатът е едноличен търговец или юридическо лице /ако участникът е физическо лице – посочват се данни по лична карта/.
- Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон /във връзка с евентуалното връщане на депозита/.
- Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД.
8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга, като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-03-2016

Лице за контакти и допълнителна информация:  тел: 0417/ 8-33-04, вътр. 32-51, Екатерини Ралева.