Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обявление за отдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, находящи се в землището на с. Главан, община Гълъбово, с обща площ от 459.696 дка

Публикувано на 06.11.2015

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

ГРАД РАДНЕВО

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 31-2015/30.10.2015г. по т.3.1, обявява провеждане на търг, при следните условия:

1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА:

1.1. Отдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево, находящи се в землището на с. Главан, община Гълъбово, с обща площ от 459.696 дка:

Точното идентифициране и местонахождение на площите е посочено в Схема №1 към тръжната документация.

1.2. Начална тръжна цена: 13 790.88 лева /тринадесет хиляди седемстотин и деветдесет  лева и осемдесет и осем стотинки /, без включен ДДС - годишна наемна цена, за всички  имоти с обща площ от 459.696 дка.

1.3. Срок за отдаване под наем на имотите - 5 години, считано от 01.10.2015 г.

2. ВИД НА ТЪРГА

Търг с тайно наддаване

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Плащането на годишната наемна цена се извършва два пъти годишно, като първата вноска е в срок до 30-и май на текущата стопанска година, а втората до 30-и септември, в края на съответната стопанска година, срещу фактура издадена от НАЕМОДАТЕЛЯ, както следва:

 

№ по ред

Вноски

Дата

сума

1

Първа вноска

30.05.2016

.......................................

2

Втора вноска

30.09.2016

.......................................

3

Трета вноска

30.05.2017

.......................................

4

Четвърта вноска

30.09.2017

.......................................

5

Пета вноска

30.05.2018

.......................................

6

Шеста вноска

30.09.2018

.......................................

7

Седма вноска

30.05.2019

.......................................

8

Осма вноска

30.09.2019

.......................................

9

Девета вноска

30.05.2020

.......................................

10

Десета вноска

30.09.2020

.......................................

4. РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТА

4.1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 10% от обявената начална тръжна наемна цена.

4.2. Депозитът на спечелилият участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на Договора за наем, като депозитът (гаранцията) се възстановява, чрез приспадането му от последната наемна вноска, а за всички останали участници депозитът се връща в 30 – дневен срок след сключване на Договора.

4.3. Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

IBAN:BG02UBBS 7824 1011 5000 15

BIC: UBBSBGSF

БАНКА ТБ ОББ АД – СТАРА ЗАГОРА,

Мини Марица–изток ЕАД

5. МЯСТО, ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

Търгът ще се проведе на 25.11.2015г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на  “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

6. РАЗМЕР НА ТАКСАТА ЗА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ПОДАВАНЕ.

6.1. Цена на документацията – 20.00 лв. без включен ДДС.Тръжната документация се получава от звено “Недвижима собственост”, отдел „Инвестиции” в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството – партер или по банков път.

6.2. Краен срок за закупуване на документацията – 11.00 часа на 25.11.2015 г.

6.3. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.30 часа на 25.11.2015 г.

6.4. Място на подаване на заявление за участие – регистратура ет. 6, стая  № 609 в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево.

7. ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ

7.1. В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 02.12.2015 г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

8.1. Участниците представят следните документи:

- Подписано заявление по образец.

- Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление.

- Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата.

- Документ за внесен депозит за участие в размера, посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие.

- Копие от Удостоверение за актуална (към датата на представяне на заявлението) съдебна регистрация или копие на Удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията с посочване на ЕИК, ако кандидатът е едноличен търговец или юридическо лице /ако участникът е физическо лице – посочват се данни по лична карта/.

- Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица–Изток” ЕАД.

8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга, като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА 09-НС-2015

Лице за контакти и допълнителна информация

тел: 0417/ 8-33-04, вътр. 32-51, Екатерини Ралева