Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обявление

Публикувано на 05.03.2020

В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме, за инвестиционното предложение на „Мини Марица Изток” ЕАД за „Специализиран подробен устройствен план (СПУП) за развитие на "Мини Марица-изток" ЕАД, "Обединено северно насипище", части от землищата на с.Гледачево и гр.Раднево, община Раднево, област Стара Загора.“

Специализираният Подробен устройствен план за развитие на “Мини Марица Изток” ЕАД, обхваща части от землищата на бивше с. Гледачево, община Раднево, и части от землищата на гр. Раднево, община Раднево, област Стара Загора и е в обхвата на дейността на Рудник “Трояново 1”.

Настоящият Специализиран Подробен устройствен план е за терени на Обединено северно насипище, с които ще се осигури осъществяването на разкривни дейности и добив на полезни изкопаеми в Рудници „Трояново 1“ и „Трояново север“.