Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обявление - инвестиционно предложение

Публикувано на 07.07.2021

 В изпълнение на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица Изток” ЕАД за "Реконструкция на ел. провод 6 кV "Равда-Китен", за захранване на нова полустационарна подстанция 20/6 кV 10 МVА, която ще захрани ЗС 1341, ЗС 1342, ЗС 1343, Rs 2000 №141, ВП3, ВП3А и ВП „Овчарица“".

Промяната на трасето на Ел.провод 6 кV„Равда - Китен” преминава презпоземлени имоти с №№40.238; 40.239; 41.67; 41.69; 41.70; 41.74; 41.77; 41.81; 41.82; 41.84; 41.90; 41.91; 41.195; 41.196; 44.1; 44.11; 44.12; 44.13; 44.22; 44.23; 44.29; 44.31; 44.33; 44.37; 44.198; 45.46; 45.48; 45.56; 45.357; 45.358; 45.360; 100.10; 100.383; 100.388   в землището на с. Ковачево ЕКАТТЕ 37507, община Раднево, върху действащата Кадастрална карта (КК).