Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обява за продажба на недвижим имот, обект за стопанска дейност – клуб ресторант „Феникс“

Публикувано на 10.04.2018

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, град Раднево

На основаниеРешение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево, съгласно  Протокол № 04-2018/09.03.2018 г. и разрешение за продажба от Съвета на Директорите на „Български енергиен холдинг“, съгласно протокол № 15-2018/28.03.2018г. обявява провеждане на търг за продажба при следните условия:

1.        Описание на обекта и начална тръжна цена.

1.1.             ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ: „Обект за стопанска дейност – клуб ресторант „Феникс“ /преустроен в банков офис/,  представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.503.540.1.91, с площ по документи за собственост 220,26 кв.м., находящ се  в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 85, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Раднево.

1.2.             Начална тръжна продажна цена: 477 500 лв. /четиристотин седемдесет и седем хиляди и петстотин лева/ без ДДС.

2.         Вид на търга.

2.1.      Търг с тайно наддаване. Открито заседание.

3.         Начин на плащане. ПРЕДАВАНЕ НА ВЛАДЕНИЕТО.

3.1              Плащането на продажната цена следва да се извърши в 14-дневен срок след получаване на разрешение от „Българския енергиен холдинг“ ЕАД за сключване на договор за продажба със спечелилия участник.

3.2              Плащането се извършва по банков път, по посочената от продавача банкова сметка.

3.3              Предложената от участника цена не може да бъде по-ниска от обявената началната тръжна цена.

3.4              Предаване на владението на имота на  купувача  се осъществява в деня на извършването на нотариалната сделка, след заплащане на цената.

4.         Размер на депозита.

4.1.               Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 10 %  от  обявената начална тръжна цена – 47750,00лв. /четиридесет и седем хиляди седемстотин и петдесет лева/

4.2.               Внесеният депозит на спечелилия участник се възстановява, чрез приспадането му от цената на недвижимия имот. На всички останали участници депозитът се възстановява в 30 дневен срок след сключване на договорa.

4.3.               Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

„Мини Марица-Изток” ЕАД

IBAN: BG32 SOMB 9130 1035 8201 01

BIC: SOMBBGSF

БАНКА: ОБЩИНСКА БАНКА АД

4.4.      Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на участник, спечелил търга, но отказал да заплати предложената от него цена, не подлежи на връщане.

4.5.      При отказ на участник, спечелил търга, се предлага сключването на договор с участника, класиран на второ място. В случай, че същият откаже да сключи договор в 14-дневен срок от получаването на известието за класиране и предложението за закупуване на имота, се изпълняват условията по точка  4.4 и се насрочва нов търг.

5.         Място, ден и час за провеждане на търга.

5.1.      Търгът ще се проведе на 02.05.2018 г. от 13,00 часа, в Заседателна зала – партер, “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево.

6.         Размер  на таксата за  тръжната документация.

6.1.      Цена на документацията – 20,00 лв. без ДДС. Тръжната документация се получава от отдел “Инвестиции”, звено „ Недвижима собственост“ в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството - партер.

6.2.      Краен срок за закупуване на документацията – 11,00 часа на 02.05.2018 г.

6.3.      Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11,30 часа на 02.05.2018 г.

6.4.      Място на подаване на заявление за участие -регистратура ет.6, стая 609 в Управлението на „Мини Марица-Изток“ ЕАД, гр. Раднево

7.         Ден и час за провеждане на повторен търг.

7.1.      В случай, че на търга не се яви нито един участник, ще се проведе повторен търг на 16.05.2018г.от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

8.         Изисквания към участниците. 

8.1.             Участниците представят следните документи:

8.1.1.      Подписано заявление по образец.

8.1.2.      Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление.

8.1.3.      Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата.

8.1.4.      Документ за внесен депозит за участие, в размера посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие.

8.1.5.      Удостоверение за вписване в ТР при АП с посочване на ЕИК, ако участника е юридическо лице, за физически лица – лични данни.

8.1.6.      Декларация за оглед – по приложен образец.

8.1.7.      Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите за участие в търга са подписани от пълномощник.

8.1.8.      Декларация за свързаност

8.2.        Огледът се извършва след публикацията на обявлението, след предварителна заявка, съгласувана с лицето за контакти от страна на Продавача.

Всички документи следва да отговарят на изискванията на Продавача, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

9. Характеристики на обекта.

Сградата е изградена по монолитен начин със скелетна стоманобетонова конструкция, представляваща самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.503.540.1.19, находящ се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 85, партерен етаж, със застроена площ 219,00 кв.м. /бивш ресторант „Феникс”, преустроен в банков офис/, заедно с припадащите му се съответни идеални части от общите части на сградата и заедно с припадащите му се съответни идеални части от отстъпеното право на строеж.

10. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА.

10.1.    Критерият за оценка на офертите е най-висока предложена цена в лева, без включен ДДС. Цената следва да бъде в цели числа, без стотинки.

11.       Други условия. 

Всички разходи /нотариални такси, държавни такси, местен данък и др./ по сделката са за сметка на Купувача.

При предложена еднаква най-висока цена се пристъпва към търг с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и със стъпка за наддаване 1% от нея. Търгът се смята за спечелен от участника, предложил най-високата цена.

12. Регистрационен номер на търга: НС-07-2018

Допълнителна информация:

тел: 0417/ 8 33 04 – вътр. 31-19; 31-86, 0887 09 45 09 Деница Илева

Phoenix_1Phoenix_2

Phoenix_3