Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обява за продажба на автомобил на търг

Публикувано на 03.02.2017

„Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево обявява провеждане на търг, при следните условия:

1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА:

1.1. Продажба на лек автомобил, собственост на „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево:
Марка и модел:    Ауди А6
Рег.№      СТ 9779 ВВ
Шаси №     WAUZZZ4F66N185938
Двигател №     BAT007585
Скоростна кутия    Автоматична
Година на първа регистрация  29.05.2006 г.
- Начална тръжна цена както следва:             11 680,00 лв. без ДДС  (14 016,00 лв. с ДДС)

1.2. ВИД НА ТЪРГА: Търг с тайно наддаване. Открито заседание.

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

3.1. Плащането на предложената от спечелилия участник  цена се извършва в срок до 5 дни, след сключване на договора.
3.2. Плащането се извършва по банков път, по посочената от Продавача банкова сметка.
3.3. Предложената от участника /- ите/  цена не може да бъде по-ниска от обявената началната тръжна цена.

4. РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТА:

4.1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 10 % от  обявената начална тръжна цена без ДДС.
4.2. Внесеният депозит на спечелилия участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на договора, като депозитът /гаранцията/ се възстановява, чрез приспадането му от цената на автомобила. На всички останали участници депозитът се възстановява в 30 дневен срок след сключване на договорa.
4.3. Депозита за участие в търга се внася по следната банкова сметка:
Банкова сметка:
IBAN: BG02 UBBS 7824 1011 5000 15
BIC: UBBSBGSF
БАНКА: ТБ ОББ АД – СТАРА ЗАГОРА
Мини Марица-Изток ЕАД

4.4.       Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на                 участник, спечелил търга, но отказал да сключи договор в 14- дневен срок, не подлежи на връщане.

5. МЯСТО, ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА:

5.1. Търгът ще се проведе на 20.02.2017 г., от 13,00 часа, в Заседателна зала – партер, “Мини Марица Изток” ЕАД – гр. Раднево.


6. РАЗМЕР  НА ТАКСАТА ЗА  ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

6.1. Цена на документацията – 20,00 лв., без ДДС. Тръжната документация се получава от отдел “Административен”, звено: „ Автотранспорт“ в Управлението на “Мини Марица Изток” ЕАД – гр. Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството - партер.
6.2. Краен срок за закупуване на документацията – 15,30 часа на 17.02.2017 г.
6.3. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11,00 часа на 20.02.2017 г.
6.4. Място на подаване на заявление за участие- регистратура ет.6, стая 609 в Управлението на „Мини Марица-Изток“ ЕАД гр. Раднево

7. ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ:

7.1. В случай, че на търга не се яви нито един участник, търгът ще се проведе повторно на 27.02.2017г., от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 

8.1. Участниците представят следните документи:
8.1.1. Подписано заявление по образец.
8.1.2. Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик поставен в плика с общото заявление.
8.1.3. Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата
8.1.4. Документ за внесен депозит за участие в размера посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие.
8.1.5. Удостоверение за вписване в ТР при АП с посочване на ЕИК, ако участника е юридическо лице, за физически лица – лични данни.
8.1.6. Декларация за оглед – по приложен образец.
8.1.7. Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите за участие в търга са подписани от пълномощник
8.2. Попълнен и подписан на всяка страница проект на договор.
8.3. Огледът се извършва след публикацията на обявлението, след предварителна заявка, съгласувана с лицето за контакти от страна на Продавача, не по късно от 9:00 ч. в деня на провеждане на търга.

Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Продавача, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

9. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЕКТА И ДРУГИ УСЛОВИЯ:

Марка и модел:    Ауди А6
Рег.№      СТ 9779 ВВ; Пробег - 333415
Шаси №     WAUZZZ4F66N185938
Двигател №     BAT007585;
Обем на двигателя    Бензинов 4183 см3
Скоростна кутия    Автоматична
Година на първа регистрация   29.05.2006 г.
Кинематична схема    2 х 2 + 1
Цвят основен     сив металик
Системи за безопастност  ABS; ESP; ESC; ASR; парктроник - преден и заден; въздушни възглавници – предни, задни и завеси.
Комфорт  Борд компютър; ТВ тунер; ел. стъкла; навигация;
Сензор за дъжд; двузонов климатроник; ксенонови фарове; кожен салон; подгряване на седалки.
Защита  Аларма; Централно заключване; имобилайзер

10.        КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА  И  КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

10.1.  Критерият за оценка на офертите е: най-висока предложена цена  в лева, без включен ДДС, която не може да бъде по-ниска от начална тръжна цена.

10.2      Участникът, предложил най-висока цена, печели търга. При отказ да заплати предложената от него цена се поканва вторият класиран. Депозитът на първия се задържа. При отказ и на втория да заплати предложената цена, търгът се прекратява.


11. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

11.1. Всеки участник в търга задължително извършва оглед.

12. Регистрационен номер на търга: АДМ-01-2017

Допълнителна информация:
тел: 0417/ 8 33 04 – вътр. 30-14; 32-82  Илиян Николов; Тончо Колев