Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обява за продажба на апартамент

Публикувано на 19.01.2016

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, град раднево

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, съгласно Протокол № 31-2015/30.10.2015 г. на Съвета на директорите и разрешение за продажба от Съвета на Директорите на „Български енергиен холдинг“, съгласно протокол № 63-2015/17.12.2015г. и ПРУПДТДДУ обявява провеждане на търг, при следните условия:

 

  1. Описание на обектА и начална тръжна цена:

1.1.            Продажба на апартамент, собственост на „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево: находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Славянска„ № 43, представляващ апартамент № 11, етаж IV със застроена площ от 91,59 кв.м. /деветдесет и едно цяло и петдесет и девет стотни квадратни метра/, състоящ се от: кухня, дневна, две спални, сервизни помещения, заедно с таванско помещение № 11 със застроена площ от 22,29 кв.м. и избено помещение № 11 с полезна площ от 5,31 кв.м. и с принадлежащите му 4,151 % идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, ведно с трайно прикрепения инвентар и обзавеждане както следва: кухненско обзавеждане с фурна за вграждане, аспиратор, хладилник, бойлер, климатик, щори, пералня, керамичен плот, корниз и абажур.

1.2.            Начална тръжна продажна цена: 92 930 лв. без ДДС

2.         Вид на търга:

2.1.      Търг с тайно наддаване.Отрито заседание.

  1. начин на плащане. ПРЕДАВАНЕ НА ВЛАДЕНИЕТО:

3.1.            Плащането на продажната цена следва да се извърши в 14- дневен срок от получаване на Заповедта на Изпълнителния директор за определяне на спечелилия участник.

3.2.            Плащането се извършва по банков път, по посочената от ПРОДАВАЧА банкова сметка.

3.3.            Предложената от участника /- ите/ цена не може да бъде по-ниска от обявената началната тръжна цена.

3.4.     Предаване на владението на имота на купувача се осъществява в деня на извършването

на нотариалната сделка, след заплащане на цената.

4.         размер на депозита:

4.1.            Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 2 % от обявената начална тръжна цена – 1858,60 лв./хиляда осемстотин петдесет и осем хиляди лева и шестдесет/

4.2.            Внесеният депозит на спечелилия участник в търга се трансформира в капаро при плащането на продажната цена.На всички останали участници депозитът се възстановява в 30- дневен срок след сключване на договор.

4.3.Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

Банка: „Първа инвестиционна банка” АД, клон гр. Раднево

BIC: FINVBGSF, IBAN: BG10 FINV9150 10BGN05J 05

4.4. Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на      участник, спечелил търга но отказал да заплати предложената от него цена, не подлежи на връщане.

  1. място, ден и час за провеждане на търга:

5.1.            Търгът ще се проведе на 03.02.2016 г., от 13,00 часа, в Заседателна зала – партер, “Мини Марица Изток” ЕАД – гр. Раднево.

 

  1. Размер на таксата за тръжната документация:

6.1.            Цена на документацията – 20,00 лв., без ДДС. Тръжната документация се получава от отдел “Инвестиции”, звено: „ Недвижима собственост“ в Управлението на “Мини Марица Изток” ЕАД – гр. Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството - партер.

6.2.            Краен срок за закупуване на документацията – 11,30 часа на 03.02.2016 г.

6.3.            Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11,50 часа на 03.02.2016 г.

6.4.            Място на подаване на заявление за участие- регистратура ет.6, стая 609 в Управлението на „Мини Марица-Изток“ ЕАД гр. Раднево

 

7.         Ден и час за провеждане на повторен търг:

7.1.            В случай, че на търга не се яви нито един участник, търгът ще се проведе повторно на 17.02.2016г., от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

 

  1. изисквания към участниците:

8.1.Участниците представят следните документи:

8.1.1.     Подписано заявление по образец.

8.1.2.      Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик поставен в плика с общото заявление.

8.1.3.     Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата

8.1.4.      Документза внесен депозит за участие в размера посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие.

8.1.5.      Удостоверение за вписване в ТР при АП с посочване на ЕИК, ако участника е юридическо лице, за физически лица – лични данни.

8.1.6.      Декларация за оглед – по приложен образец.

8.1.7.      Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите за участие в търга са подписани от пълномощник

8.2.            Огледът се извършва след публикацията на обявлението след предварителна заявка съгласувана с лицето за контакти от страна на Продавача.

 

Всички документи следва да отговарят на изискванията на Продавача, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

 

  1. Характеристики на обектА:

Сградата е построена по монолитен начин със скелетна стоманобетонова конструкция на пет етажа, основи – ивични и единични стоманобетонови фундаменти, стени – тухлена зидария; покрив - скатен покрит с керемиди; фасади - външна пръскана мазилка; инсталации- електро и ВиК. Година на построяване 1950 г. Стаите са реновирани, всички са с PVCпрозорци, стените са с мазилка, шпакловка и латекс, вратите са от МДФ. Входната врата е блиндирана.Терасата е с остъклена витрина. Подът в спалните и дневната е с ламиниран паркет, а в останалите помещения е теракот. Местоположението на имота е много добро, строителна зона: първа юг. В цената е включено трайното обзавеждане в кухнята и банята. Към апартамента принадлежат и таванско помещение със застроена площ 22,29 кв.м и избено помещение със застроена площ 5,31 кв.м. както и 4,151 % идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж.

 

10.       КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

10.1.    Критерият за оценка на офертите е: най-висока предложена цена в лева, без включен ДДС. Цената следва да бъде в цели числа, без стотинки.

 

11.       Други условия:

11.1.        Всички разходи / нотариални, държавни такси и др./ по сделката са за сметка на Купувача.

11.2.        При предложена еднаква най-висока цена се пристъпва към търг с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и със стъпка за наддаване 1 % от началната тръжна цена.Търгът се смята за спечелен от участника, предложил най-високата цена.

 

  1. Регистрационен номер на търга: НС-01-2016

Допълнителна информация:

тел: 0417/ 8 33 04 – вътр. 31-19; 31-86, 0887 09 45 09 Деница Илева

 

 Снимки