Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти в землището на с. Главан, община Гълъбово

Публикувано на 17.01.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 28-2017/08.12.2017 г. по т.3.12, обявява провеждане на търг с рег. № НС-01-2018, при следните условия:

  1. Описание на обектите и начална тръжна цена:

Отдаване под наем на имот № 143023 и части от поземлени имоти № 1314, 143011, 144007, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Главан, община Гълъбово с площ за отдаване под наем: 18,448 дка. Точното идентифициране и местонахождение на площите е посочено в Схема – приложение № 5 към тръжната документация.

1.1.            Начална тръжна цена: годишна наемна цена в размер на 450,00 лв. /четиристотин и петдесет лева/, без включен ДДС.

1.2.            Срок за отдаване под наем на имотите - 3 години, считано от 01.10.2017г.

  1. Вид на търга

Търг с тайно наддаване. Открито заседание.

       3. Начин на плащане

Плащането на годишната наемна цена ще се извършва два пъти годишно, като първата вноска е в срок до 30-ти май на текущата стопанска година, а втората до 30-ти септември, в края на съответната стопанска година, срещу фактура издадена от НАЕМОДАТЕЛЯ.

  1. Размер на депозита. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

4.1.        Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 30 /тридесет/ % от обявената начална тръжна наемна цена.

4.2.        Депозитът на спечелилият участник се трансформира в гаранция за изпълнение на договора за наем, като депозитът /гаранцията/ се възстановява, чрез приспадането му от последната наемна вноска, в случай на качествено изпълнение на договора, а за всички останали участници депозитът се връща  в 30 / тридесет/ дневен срок от слючване на договора.

4.3.        Депозитът за участие и сумата за гаранция в търга се внасят по следната банкова сметка:

„Мини Марица – Изток“ ЕАД

BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG32 SOMB 9130 1035 8201 01

Банка: „Общинска банка” АД

4.4.        Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на участник, спечелил търга, но отказал да сключи договор в 14- дневен срок, от получаването на известието за класиране и предложението за наемане на площта, не подлежи на връщане.

4.5.        При отказ на участник, спечелил търга се предлага сключването на договор с кандидата, класиран на второ място. В случай, че същият откаже да сключи договор в 14 – дневен срок от получаването на известието за класиране и предложението за наемане на площта, се изпълняват условията по точка  4.4. и се насрочва нов търг.

  1. Място, ден и час за провеждане на търга

Търгът ще се проведе на 23.01.2018г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на  “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

  1. Размер на таксата  за  тръжната документация.ПОДАВАНЕ.

6.1.        Цена на документацията – 20.00 лв. без включен ДДС.Тръжната документация се получава от звено “Недвижима собственост”, отдел „Инвестиции” в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството – партер или по банков път.

6.2.        Краен срок за закупуване на документацията – 11.00 часа на 23.01.2018г.

6.3.        Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.30 часа на 23.01.2018г.

6.4.        Място на подаване на заявление за участие – регистратура ет. 6, стая  № 609 в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево.

  1. Ден и час за провеждане на повторен търг

7.1.        В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 30.01.2018г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

  1. Изисквания към участниците

 8.1. Участниците представят следните документи:

- Копие от регистрационна карта на земеделския стопанин, заверена за последните три години по реда на чл. 5 от Наредба № 3 от 22.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;

- Подписано заявление по образец;

- Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление;

- Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата;

- Документ за внесен депозит за участие в размера, посочен в т. 4.1. - заверено от кандидата копие;

- Декларация за оглед;

- Копие от Удостоверение за актуална (към датата на представяне на заявлението) съдебна регистрация или копие на Удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията с посочване на ЕИК, ако кандидатът е едноличен търговец или юридическо лице /ако участникът е физическо лице – посочват се данни по лична карта/;

- Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон /във връзка с евентуалното връщане на депозита/;

- Декларация, за липса на финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД;

- Нотариално заверено пълномощно /при необходимост/

8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

 9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга, като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

  1.   КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

10.1.    Критерият за оценка на предложенията е: най-висока предложена годишна  наемна цена, в лева, без включен ДДС.

11. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-01-2018

Лице за контакти и допълнителна информация:  тел: 0417/ 8-33-04, вътр. 31-19, Деница Илева

Схема на обектите