Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти в землището на с. Бели бряг

Публикувано на 26.06.2017

МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 14-2017/15.06.2017г. по т.3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-09-2017, при следните условия:

 1. Описание на обектите и начална тръжна цена:

1.1 Отдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Бели бряг, община Раднево с обща площ от 69,764 дка.

Точното идентифициране и местонахождение на площите е посочено в Схема № 1 към тръжната документация.

1.2 Начална тръжна цена: 2 312 лева /две хиляди триста и дванадесет лева/, без включен ДДС - годишна наемна цена, за всички обявени имоти с обща площ от 69,764 дка.

1.3 Срок за отдаване под наем на имотите – 10 /десет/ месеца, считано от 01.10.2016г.

 1. Вид на търга

Търг с тайно наддаване. Открито заседание.

 1. начин на плащане

Плащането на годишната наемна цена ще се извърши еднократно на 31.07.2017г. срещу фактура издадена от НАЕМОДАТЕЛЯ.

 1. размер на депозита

4.1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 10% от обявената начална тръжна наемна цена.

4.2. Депозитът на спечелилият участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на Договора за наем, като стойността му се възстановява, чрез приспадането му при плащането на еднократната вноска. За всички останали участници депозитът се връща в 30 – дневен срок след сключване на Договора.

4.3. Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

Мини Марица – Изток“ ЕАД

BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG32 SOMB 9130 1035 8201 01

Банка: „Общинска банка” АД

4.4. Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на участник, спечелил търга, но отказал да сключи договор в 14- дневен срок, от получаването на известието за класиране и предложението за наемане на площта, не подлежи на връщане.

4.5. При отказ на участник, спечелил търга се предлага сключването на договор с кандидата, класиран на второ място. В случай, че същият откаже да сключи договор в 14 – дневен срок, от получаването на известието за класиране и предложението за наемане на площта, се изпълняват условията по точка 4.4 и се насрочва нов търг.

5. място, ден и час за провеждане на търга

Търгът ще се проведе на 30.06.2017г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

6. Размер на таксата за тръжната документация. ПОДАВАНЕ.

  1. Цена на документацията – 20.00 лв. без включен ДДС. Тръжната документация се получава от звено “Недвижима собственост”, отдел „Инвестиции” в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството – партер или по банков път.

  2. Краен срок за закупуване на документацията – 11.00 часа на 30.06.2017г.

  3. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.40 часа на 30.06.2017г.

  4. Място на подаване на заявление за участие – регистратура ет. 6, стая № 609 в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево.

7. Ден и час за провеждане на повторен търг.

  1. В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 07.07.2017г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

8. изисквания към участниците

8.1. Участниците представят следните документи:

- Подписано заявление по образец.

- Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление.

- Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата.

- Документ за внесен депозит за участие в размера, посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие.

- Копие от Удостоверение за актуална (към датата на представяне на заявлението) съдебна регистрация или копие на Удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията с посочване на ЕИК, ако кандидатът е едноличен търговец или юридическо лице /ако участникът е физическо лице – посочват се данни по лична карта/.

- Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон /във връзка с евентуалното връщане на депозита/.

- Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД и не е свързано лице по смисъла на & 1, т.2,3 и 4 от ДР на Търговски закон с наемодателя.

8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга, като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-09-2017Лице за контакти и допълнителна информация: тел: 0417/ 8-33-05,вътр. 32-51, Екатерини Ралева.

СХЕМА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЗЕМИТЕ