Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях в землището на с. Обручище, община Гълъбово.

Публикувано на 26.01.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

 

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 01-2018/12.01.2018г. по т. 3.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-06-2018, при следните условия:

  1. Описание на обектите и начална тръжна цена:

                1.1 Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 113,160 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Обручище, община Гълъбово.

    Точното идентифициране и местонахождение на площта е посочено в Приложение № 5, съдържащо схема на разположение и регистър на имотите, към тръжната документация.

    1.2 Начална тръжна цена: 3 700 лева /три хиляди и седемстотин лева/, без включен ДДС. - годишна наемна цена за обявената площ от 113,160 дка.

    1.3Срок за отдаване под наем на имотите – 5 /пет/ години, считано от 01.10.2017г.

  2. Вид на търга

    Явен търг с тайно наддаване.Открито заседание.

  3. начин на плащане

                Плащането на годишната наемна цена ще се извършва два пъти годишно, като първата вноска е в срок до 30-ти май на текущата стопанска година, а втората до 30-ти септември, в края на съответната стопанска година, срещу фактура издадена от НАЕМОДАТЕЛЯ.

  4. размер на депозита

    4.1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на      1 110 лева /хиляда сто и десет лева/, представляваща 30% /тридесет процента/ от обявената начална тръжна наемна цена.

    4.2. Депозитът на спечелилият участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на Договора за наем, като стойността му се възстановява, чрез приспадането му при плащането на еднократната вноска. За всички останали участници депозитът се връща в 30 – дневен срок след сключване на Договора.

    4.3. Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

     

    „Мини Марица – Изток“ ЕАД

    BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG32 SOMB 9130 1035 8201 01

    Банка: „Общинска банка” АД

    4.4. Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на участник, спечелил търга, но отказал да сключи договор в 14 – дневен срок, от получаването на известието за класиране и предложението за наемане на площта, не подлежи на връщане.

    4.5. При отказ на участник, спечелил търга се предлага сключването на договор с кандидата, класиран на второ място. В случай, че същият откаже да сключи договор в 14 – дневен срок, от получаването на известието за класиране и предложението за наемане на площта, се изпълняват условията по точка 4.4 и се насрочва нов търг.

    1. място, ден и час за провеждане на търга

    Търгът ще се проведе на 09.02.2018г. от 13.30 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

    1. Размер на таксата за тръжната документация. ПОДАВАНЕ.
    1. Цена на документацията – 20.00 лв. без включен ДДС.Тръжната документация се получава от звено “Недвижима собственост”, отдел „Инвестиции” в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството – партер или по банков път.

    2. Краен срок за закупуване на документацията – 11.00 часа на 09.02.2018г.

    3. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.40 часа на 09.02.2018г.

    4. Място на подаване на заявление за участие – регистратура ет. 6, стая № 609 в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево.

       

      1. Ден и час за провеждане на повторен търг.
    1. В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 16.02.2018г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

      1. изисквания към участниците

      8.1. Участниците представят следните документи:

      - Копие от регистрационна карта на земеделския стопанин, заверена за последните 3 /три/ години по реда на чл. 5 от Наредба № 3 от 22.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;

      - Подписано заявление по образец;

      - Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление;

      - Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата;

      - Документ за внесен депозит за участие в размера, посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие;

      - Копие от Удостоверение за актуална (към датата на представяне на заявлението) съдебна регистрация или копие на Удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията с посочване на ЕИК, ако кандидатът е едноличен търговец или юридическо лице /ако участникът е физическо лице – посочват се данни по лична карта/;

      - Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон /във връзка с евентуалното връщане на депозита/;

      - Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД и не е свързано лице по смисъла на & 1, т.2,3 и 4 от ДР на Търговски закон с наемодателя;

      - Нотариално заверено пълномощно, в случай на упълномощаване.

      8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

      9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

      Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга, като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

       

      10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-06-2018

       

      Лице за контакти и допълнителна информация: тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 32-51, Екатерини Ралева.

      Схема на обектите