Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обява за отдаване под наем на поземлен имот за земеделско ползване, с. Ковачево

Публикувано на 04.04.2019

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 9-2019/27.03.2019г. по т. 3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-07-2019, при следните условия:

  1.   Описание на обектите и начална тръжна цена:

            1.1 Отдаване под наем на част от поземлен имот, с обща площ от 154,000 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на  с. Ковачево,  общ. Раднево. Точното идентифициране и местонахождение на площта е посочено в Приложение № 5, съдържащо схема на разположение и регистър на имотите, към тръжната документация.

1.2 Начална тръжна цена: 4730,00 лева /четири хиляди седемстотин и тридесет лева/, без включен ДДС - годишна наемна цена за обявената площ от 154,000 дка.

1.3Срок за отдаване под наем на имотите – 4 /четири/ години и 6 /шест/ месеца, считано от подписването на договора. 

  1.       Вид на търга

Явен търг с тайно наддаване.Открито заседание.

  1.       начин на плащане

 Плащането на наемната цена ще се извършва на две равни вноски, като първата вноска е в 14 /четиринадесет/ дневен срок от подписването на договора. Следващите вноски са до 30-ти септември в края на текущата стопанска година, и до 30-ти май на следващата стопанска година, срещу фактура издадена от НАЕМОДАТЕЛЯ. Последната вноска е до 30-ти май 2023г.

  1.       размер на депозита

4.1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 473,00 лева /четиристотин седемдесет и три лева/, представляваща 10% /десет процента/ от обявената начална тръжна наемна цена.

4.2. Депозитът на спечелилият участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на Договора за наем, като стойността му се възстановява, чрез приспадането му при плащането на последната му вноска. За всички останали участници депозитът се връща в 30 – дневен срок след сключване на Договора.

4.3. Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

„Мини Марица – Изток“ ЕАД

BIC: CECBBGSF, IBAN: BG25 CECB 9790 10191248 01

Банка: „ЦКБ” АД, клон Стара Загора

4.4. Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на участник, спечелил търга, но отказал да сключи договор в 14 – дневен срок, от получаването на известието за класиране и предложението за наемане на площта, не подлежи на връщане.

4.5. При отказ на участник, спечелил търга се предлага сключването на договор с кандидата, класиран на второ място. В случай, че същият откаже да сключи договор в 14 – дневен срок, от получаването на известието за класиране и предложението за наемане на площта, се изпълняват условията по точка  4.4 и се насрочва нов търг.

  1. място, ден и час за провеждане на търга

Търгът ще се проведе на 17.04.2019г. от 14.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на  “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

  1.   Размер на таксата  за  тръжната документация. ПОДАВАНЕ.

6.1.          Цена на документацията – 20.00 лв. без включен ДДС.Тръжната документация се получава от звено “Недвижима собственост”, отдел „Инвестиции” в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството – партер или по банков път.

6.2.          Краен срок за закупуване на документацията – 11.00 часа на 17.04.2019г.

6.3.          Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.40 часа на 17.04.2019г.

6.4.          Място на подаване на заявление за участие – регистратура ет. 6, стая № 609 в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево.

  1.   Ден и час за провеждане на повторен търг.

7.1.        В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 24.04.2019г. от 14.00 часа в Управлението на Дружеството.

  1.   изисквания към участниците

8.1. Участниците представят следните документи:

- Копие от регистрационна карта на земеделския стопанин, заверена за последните 3 /три/ години по реда на чл. 5 от Наредба № 3 от 22.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;

-  Подписано заявление по образец;

- Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление;

- Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата;

- Документ за внесен депозит за участие в размера, посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие;

- Копие от Удостоверение за актуална (към датата на представяне на заявлението) съдебна регистрация или копие на Удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията с посочване на ЕИК, ако кандидатът е едноличен търговец или юридическо лице /ако участникът е физическо лице – посочват се данни по лична карта/;

- Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон /във връзка с евентуалното връщане на депозита/;

-   Подписан проект на договор;

-   Декларация за оглед;

- Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД и не е свързано лице по смисъла на & 1, т.2,3 и 4  от ДР на Търговски закон с наемодателя;

- Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни;

- Нотариално заверено пълномощно, в случай на упълномощаване.

8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга, като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-07-2019

Лице за контакти и допълнителна информация:  тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 31-19, Деница Илева

Схема на имота