Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обява за отдаване под наем на поземлен имот за пасища

Публикувано на 01.10.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

 

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

 

На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 21-2019/20.09.2019г. по т. 3.1, обявява провеждане на търг с рег. № НС-13-2019, при следните условия:

  1. Описание на обектите и начална тръжна цена:

 

            1.1 Отдаване под наем на поземлени имоти, с обща площ от 6 430,00 дка, подходящи за пасища, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землища на  с. Медникарово, с. Главан и с. Помощник, община Гълъбово, област Стара Загора.

Точното идентифициране и местонахождение на площта е посочено в Приложение № 5, съдържащо схема на разположение и регистър на имотите, към тръжната документация.

1.2 Начална тръжна цена: 80 375 лева /осемдесет хиляди триста седемдесет и пет лева/, без включен ДДС - годишна наемна цена за обявената площ от 6 430,00 дка.

1.3Срок за отдаване под наем на имотите – 3 /три/ години, считано от 01.10.2019г.  

 

 

  1. Вид на търга

Явен търг с тайно наддаване.Открито заседание.

 

  1. Начин на плащане

             Плащането на наемната цена ще се извършва на две равни вноски, като първата вноска е в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на Заповед на Изпълнителния директор за класиране.Следващите вноски са до 30-ти май на текущата стопанска година, и до 30-ти септември, в края на същата стопанска година, срещу фактура издадена от НАЕМОДАТЕЛЯ. Последната вноска е до 30-ти май 2022г.

 

 

  1. Размер на депозита

4.1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на8 037,50 лева /осем хиляди тридесет и седем лева и петдесет стотинки/, представляваща 10% /десет процента/ от обявената начална тръжна наемна цена.

4.2. Депозитът на спечелилият участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на Договора за наем, като стойността му се възстановява, чрез приспадането му при плащането на последната му вноска. За всички останали участници депозитът се връща в 30 – дневен срок след сключване на Договора.

4.3. Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

 

„Мини Марица – Изток“ ЕАД

BIC: CECBBGSF, IBAN: BG25 CECB 9790 10191248 01

Банка: „ЦКБ” АД, клон Стара Загора

4.4. В случай, че не бъде изплатена първата наемна вноска в размер на 50 % от годишната наемна цена, от спечелилият първо място участник, в срок до 14 дни след получаването на Заповедта за класиране от Изпълнителния директор, се отправя предложение до втория класиран в тръжната процедура. В случай, че и той не заплати вноската, се задържат депозитите и се процедира нов търг.

4.5. Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане.

 

 

  1. Място, ден и час за провеждане на търга.

Търгът ще се проведе на 16.10.2019г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на  “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

 

  1. Оглед на площта за отдаване под наем, дати.

Определят се две дати за оглед на имотите, предмет на търга – 4.10.2019г. и 11.10.2019г. от 9.30 часа пред входа на  “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

 

 

  1. Размер на таксата за тръжната документация. ПОДАВАНЕ.

7.1.          Цена на документацията – 20.00 лв. без включен ДДС.Тръжната документация се получава от звено “Недвижима собственост”, отдел „Инвестиции” в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството – партер или по банков път.

7.2.          Краен срок за закупуване на документацията – 11.00 часа на 16.10.2019г.

7.3.          Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.40 часа на 16.10.2019г.

7.4.          Място на подаване на заявление за участие – регистратура ет. 6, стая № 609 в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево.

 

 

  1. Ден и час за провеждане на повторен търг.

8.1.        В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 23.10.2019г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

 

 

  1. Изисквания към участниците

 

9.1. Участниците са задължени да присъстват на огледа на площта за отдаване под наем. Кандидати, които не са присъствали на оглед, не се допускат до участие в тръжната процедура. При невъзможност на участника да се яви на посочените за оглед дати, същият може бъде представляван от упълномощено от него лице.

9.2. Участниците представят следните документи:

- Копие от регистрационна карта на земеделския стопанин, заверена за последните 3 /три/ години по реда на чл. 5 от Наредба № 3 от 22.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;

-  Подписано заявление по образец;

- Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление;

- Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата;

- Документ за внесен депозит за участие в размера, посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие;

- Посочват се данни по лична карта, ако участникът е физическо лице, или данни за фирма – наименование, ЕИК, седалище на управление, ако участникът е юридическо лице;

- Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон /във връзка с евентуалното връщане на депозита/;

- Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД и не е свързано лице по смисъла на & 1, т.2,3 и 4  от ДР на Търговски закон с наемодателя;

- Нотариално заверено пълномощно, в случай на упълномощаване.

9.3. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

 

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ

При огледа на площта за отдаване под наем се оформя протокол, удостоверяващ, че кандидатите са огледали площта, която ще се отдава под наем, наясно са с разположението на земите и с тяхното състояние.

 

11. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-13-2019

Лице за контакти и допълнителна информация:  тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 32-51, Екатерини Ралева.

Схема на имота