Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обява за отдаване под наем на части от поземлени имоти, с. Обручище

Публикувано на 10.01.2017

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 28-2016/22.12.2016г. по т.3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-02-2017, при следните условия:
1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА:

1.1.  Отдаване под наем на части от поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землищата на с. Обручище, община Гълъбово, с. Трояново, община Раднево с обща площ от 1109,143 дка.
 Точното идентифициране и местонахождение на площите е посочено в Схема № 1 към тръжната документация.
 Обявената площ за отдаване под наем от 1109,143 дка е разпределена по землища и части от поземлени имоти, както следва:
• В землище с. Обручище, община Гълъбово – част от поземлен имот № 001609 в размер на 1067,831дка;
• В землище с. Трояново, община Раднево – част от поземлен имот № 000278 в размер на 41,312дка.

с начална тръжна цена в размер на 40 835 лева /четиридесет хиляди осемстотин тридесет и пет лева/, без включен ДДС.

1.2. Срок за отдаване под наем на имотите – 3 /три/ години, считано от 01.10.2016г.

2. ВИД НА ТЪРГА
Търг с тайно наддаване. Открито заседание.

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Плащането на годишната наемна цена ще се извършва два пъти годишно, като първата вноска е в срок до 30-ти май на текущата стопанска година, а втората до 30-ти септември, в края на съответната стопанска година, срещу фактура издадена от НАЕМОДАТЕЛЯ.

4. РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТА

4.1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 10% от обявената начална тръжна наемна цена.
4.2. Депозитът на спечелилият участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на Договора за наем, като депозитът (гаранцията) се възстановява, чрез приспадането му от последната наемна вноска, а за всички останали участници депозитът се връща в 30 – дневен срок след сключване на Договора.
4.3.  Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:
„Мини Марица – Изток“ ЕАД
BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG32 SOMB 9130 1035 8201 01
Банка: „Общинска банка” АД
4.4. Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на участник, спечелил търга, но отказал да сключи договор в 14- дневен срок, от получаването на известието за класиране и предложението за наемане на площта, не подлежи на връщане.
4.5. При отказ на участник, спечелил търга се предлага сключването на договор с кандидата, класиран на второ място. В случай, че същият откаже да сключи договор в 14 – дневен срок, от получаването на известието за класиране и предложението за наемане на площта, се изпълняват условията по точка  4.4 и се насрочва нов търг.

5. МЯСТО, ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

Търгът ще се проведе на 24.01.2017г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на  “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

6. РАЗМЕР НА ТАКСАТА  ЗА  ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ.ПОДАВАНЕ.

6.1. Цена на документацията – 20.00 лв. без включен ДДС. Тръжната документация се получава от звено “Недвижима собственост”, отдел „Инвестиции” в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството – партер или по банков път.
6.2. Краен срок за закупуване на документацията – 11.00 часа на 24.01.2017г.
6.3. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.40 часа на 24.01.2017г.
6.4. Място на подаване на заявление за участие – регистратура ет. 6, стая  № 609 в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево.

7. ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ.

7.1. В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 31.01.2017г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
 
8.1. Участниците представят следните документи:
- Подписано заявление по образец.
- Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление.
- Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата.
- Документ за внесен депозит за участие в размера, посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие.
- Копие от Удостоверение за актуална (към датата на представяне на заявлението) съдебна регистрация или копие на Удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията с посочване на ЕИК, ако кандидатът е едноличен търговец или юридическо лице /ако участникът е физическо лице – посочват се данни по лична карта/.
- Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон /във връзка с евентуалното връщане на депозита/.
- Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД и не е свързано лице по смисъла на & 1, т.1,2,3 и 4  от ДР на Търговски закон с наемодателя.

8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга, като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-02-2017

Лице за контакти и допълнителна информация:  тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 32-51, Екатерини Ралева