Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обява за отдаване под наем на части от поземлени имоти, с. Новоселец

Публикувано на 01.09.2017


“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 20-2017/25.08.2017г. по т.3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-14-2017, при следните условия:

1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА:

 1.1 Отдаване под наем на части от поземлени имоти с №№ 000274 и 000269 с обща площ от 344,100 дка, подходяща за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находяща се в землището на  с. Новоселец, община Нова Загора.
Точното идентифициране и местонахождение на площта е посочено в Приложение № 5 към тръжната документация.

1.2 Начална тръжна цена: 14 800 лева /четиринадесет хиляди и осемстотин лева/, без включен ДДС. - годишна наемна цена за обявената площ от 344,100 дка.

1.3 Срок за отдаване под наем на имотите – 5 /пет/ години, считано от 01.10.2017г. 

2. ВИД НА ТЪРГА
Явен търг с тайно наддаване. Открито заседание.

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 Плащането на годишната наемна цена ще се извършва два пъти годишно, като първата вноска е в срок до 30-ти май на текущата стопанска година, а втората до 30-ти септември, в края на съответната стопанска година, срещу фактура издадена от НАЕМОДАТЕЛЯ.

4. РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТА

4.1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 10% от обявената начална тръжна наемна цена.

5. МЯСТО, ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

Търгът ще се проведе на 29.09.2017г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на  “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

6. РАЗМЕР НА ТАКСАТА  ЗА  ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ПОДАВАНЕ.

6.1. Цена на документацията – 20.00 лв. без включен ДДС. Тръжната документация се получава от звено “Недвижима собственост”, отдел „Инвестиции” в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството – партер или по банков път.
6.2. Краен срок за закупуване на документацията – 11.00 часа на 29.09.2017г.
6.3. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.40 часа на 29.09.2017г.
6.4. Място на подаване на заявление за участие – регистратура ет. 6, стая № 609 в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево.

7. ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ.

7.1. В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 06.10.2017г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

8. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-14-2017

Лице за контакти и допълнителна информация:  тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 32-51, Екатерини Ралева.

SHEMA_PRILLOZHENIE 5_NS_14_2017