Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обява за отдаване под наем на части от поземлени имоти, с. Главан

Публикувано на 25.01.2017


На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 01-2017/20.01.2017 г. по т.3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-03-2017, при следните условия:
1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА:

Отдаване под наем на части от поземлени имоти с НТП: разработка изкопаеми, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Главан, община Гълъбово с обща площ за отдаване под наем: 3414,673дка. Точното идентифициране и местонахождение на площите е посочено в Схема – приложение № 5 към тръжната документация.
1.1. Начална тръжна цена: годишна наемна цена в размер на 34 147,00 лв. /тридесет и четири хиляди сто четиридесет и седем лева/, без включен ДДС.
1.2. Срок за отдаване под наем на имотите - 3 години, считано от 01.10.2016г.
2. ВИД НА ТЪРГА
Търг с тайно наддаване. Открито заседание.

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Плащането на годишната наемна цена ще се извършва два пъти годишно, като първата вноска е в срок до 30-ти май, а втората до 30-ти септември, срещу фактура издадена от НАЕМОДАТЕЛЯ.

4. РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТА

4.1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 10% от обявената начална тръжна наемна цена.
4.2. Депозитът на спечелилият участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на Договора за наем, като депозитът (гаранцията) се възстановява, чрез приспадането му от последната наемна вноска, а за всички останали участници депозитът се връща в 30 – дневен срок след сключване на Договора.
4.3.  Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:
„Мини Марица – Изток“ ЕАД
BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG32 SOMB 9130 1035 8201 01
Банка: „Общинска банка” АД
4.4. Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на участник, спечелил търга, но отказал да сключи договор в 14- дневен срок, от получаването на известието за класиране и предложението за наемане на площта, не подлежи на връщане.
4.5. При отказ на участник, спечелил търга се предлага сключването на договор с кандидата, класиран на второ място. В случай, че същият откаже да сключи договор в 14 – дневен срок, от получаването на известието за класиране и предложението за наемане на площта, се изпълняват условията по точка  4.4 и се насрочва нов търг.

5. МЯСТО, ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

Търгът ще се проведе на 08.02.2017г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на  “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

6. РАЗМЕР НА ТАКСАТА  ЗА  ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ.ПОДАВАНЕ.
6.1. Цена на документацията – 20.00 лв. без включен ДДС. Тръжната документация се получава от звено “Недвижима собственост”, отдел „Инвестиции” в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството – партер или по банков път.
6.2. Краен срок за закупуване на документацията – 11.00 часа на 08.02.2017г.
6.3. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.30 часа на 08.02.2017г.
6.4. Място на подаване на заявление за участие – регистратура ет. 6, стая  № 609 в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево.
7. ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ.
7.1. В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 15.02.2017г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

 8.1. Участниците представят следните документи:
- Подписано заявление по образец.
- Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление.
- Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата.
- Документ за внесен депозит за участие в размера, посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие.
- Копие от Удостоверение за актуална (към датата на представяне на заявлението) съдебна регистрация или копие на Удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията с посочване на ЕИК, ако кандидатът е едноличен търговец или юридическо лице /ако участникът е физическо лице – посочват се данни по лична карта/.
- Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон /във връзка с евентуалното връщане на депозита/.
- Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД.
8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.
9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга, като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.
10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-03-2017
Лице за контакти и допълнителна информация:  тел: 0417/ 8-33-04, вътр. 31-19, Деница Илева