Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обява за отдаване под наем на част от поземлен имот в землището на с. Медникарово, община Гълъбово.

Публикувано на 25.01.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

 

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 28-2017/08.12.2018г. по т.3.17, обявява провеждане на търг с рег. № НС-03-2018, при следните условия:

 1. Описание на обектите и начална тръжна цена:

              1.1 Отдаване под наем на част от поземлен имот № 000588 с площ от 428.523дка, подходяща за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Медникарово, община Гълъбово.

  Точното идентифициране и местонахождение на площта е посочено в Приложение № 5 към тръжната документация.

  1.2 Начална тръжна цена: 13 500 лева /тринадесет хиляди и петстотин лева/, без включен ДДС. - годишна наемна цена за обявената площ от 428.523 дка.

  1.3Срок за отдаване под наем на имотите – 3 /три/ години, считано от 01.10.2017г.

 2. Вид на търга

  Явен търг с тайно наддаване.Открито заседание.

 3. начин на плащане

              Плащането на годишната наемна цена ще се извършва два пъти годишно, като първата вноска е в срок до 30-ти май на текущата стопанска година, а втората до 30-ти септември, в края на съответната стопанска година, срещу фактура издадена от НАЕМОДАТЕЛЯ.

 4. размер на депозита

  4.1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на4 050 лева /четири хиляди и петдесет лева/, представляваща 30% /тридесет процента/ от обявената начална тръжна наемна цена.

  1. място, ден и час за провеждане на търга

  Търгът ще се проведе на 30.01.2018г. от 13.30 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

   

  1. Размер на таксата за тръжната документация. ПОДАВАНЕ.
  1. Цена на документацията – 20.00 лв. без включен ДДС.Тръжната документация се получава от звено “Недвижима собственост”, отдел „Инвестиции” в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството – партер или по банков път.

  2. Краен срок за закупуване на документацията – 11.00 часа на 30.01.2018г.

  3. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.40 часа на 30.01.2018г.

  4. Място на подаване на заявление за участие – регистратура ет. 6, стая № 609 в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево.

    

   1. Ден и час за провеждане на повторен търг.
  1. В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 06.02.2018г. от 13.30 часа в Управлението на Дружеството.

    

   8. ДРУГИ УСЛОВИЯ

   Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга, като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

    

   9. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-03-2018

   Лице за контакти и допълнителна информация: тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 32-51, Екатерини Ралева.

   Схема на обекта