Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обява за отдаване под наем на част от поземлен имот, с. Медникарово

Публикувано на 10.11.2017

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 25-2017/30.10.2017 г. по т.3.12, обявява провеждане на търг с рег. № НС-18-2017, при следните условия:

 1. Описание на обектите и начална тръжна цена:

   

  Отдаване под наем на част от поземлен имоти № 000588, подходяща за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находяща се в землището на с. Медникарово, община Гълъбово с площ за отдаване под наем: 145,280 дка. Точното идентифициране и местонахождение на площите е посочено в Схема – приложение № 5 към тръжната документация.

  1. Начална тръжна цена: годишна наемна цена в размер на 4580,00 лв. /четири хиляди петстотин и осемдесет лева/, без включен ДДС.

  2. Срок за отдаване под наем на имотите - 3 години, считано от 01.10.2017г.

 1. Вид на търга

  Търг с тайно наддаване. Открито заседание.

   

 2. начин на плащане

  Плащането на годишната наемна цена ще се извършва два пъти годишно, като първата вноска е в срок до 30-ти май на текущата стопанска година, а втората до 30-ти септември, в края на съответната стопанска година, срещу фактура издадена от НАЕМОДАТЕЛЯ.

   

 1. размер на депозита

   

  1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 10% от обявената начална тръжна наемна цена.

  2. Депозитът на спечелилият участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на Договора за наем, като депозитът (гаранцията) се възстановява, чрез приспадането му от последната наемна вноска, а за всички останали участници депозитът се връща в 30 – дневен срок след сключване на Договора.

  3. Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

   „Мини Марица – Изток“ ЕАД

BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG32 SOMB 9130 1035 8201 01

Банка: „Общинска банка” АД

  1. Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на участник, спечелил търга, но отказал да сключи договор в 14- дневен срок, от получаването на известието за класиране и предложението за наемане на площта, не подлежи на връщане.

  2. При отказ на участник, спечелил търга се предлага сключването на договор с кандидата, класиран на второ място. В случай, че същият откаже да сключи договор в 14 – дневен срок, от получаването на известието за класиране и предложението за наемане на площта, се изпълняват условията по точка 4.4 и се насрочва нов търг.

 

 1. място, ден и час за провеждане на търга

 

Търгът ще се проведе на 05.12.2017г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

 

 1. Размер на таксата за тръжната документация.ПОДАВАНЕ.
  1. Цена на документацията – 20.00 лв. без включен ДДС.Тръжната документация се получава от звено “Недвижима собственост”, отдел „Инвестиции” в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството – партер или по банков път.

  2. Краен срок за закупуване на документацията – 11.00 часа на 05.12.2017г.

  3. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.30 часа на 05.12.2017г.

  4. Място на подаване на заявление за участие – регистратура ет. 6, стая № 609 в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево.

    

   1. Ден и час за провеждане на повторен търг
  1. В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 12.12.2017г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

    

   1. изисквания към участниците

   8.1. Участниците представят следните документи:

   - Подписано заявление по образец;

   - Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление;

   - Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата;

   - Документ за внесен депозит за участие в размера, посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие;

   - Декларация за оглед;

   - Копие от Удостоверение за актуална (към датата на представяне на заявлението) съдебна регистрация или копие на Удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията с посочване на ЕИК, ако кандидатът е едноличен търговец или юридическо лице /ако участникът е физическо лице – посочват се данни по лична карта/;

   - Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон /във връзка с евентуалното връщане на депозита/;

   - Декларация, за липса на финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД;

   - Нотариално заверено пълномощно /при необходимост/

   8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

   9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

    

   Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга, като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

   10.       КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

   10.1.    Критерият за оценка на предложенията е: най-висока предложена годишна наемна цена, в лева, без включен ДДС.

   11. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-18-2017

Лице за контакти и допълнителна информация: тел: 0417/ 8-33-04, вътр. 31-19, Деница Илева

Схема на имота