Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти, с. Бели бряг

Публикувано на 13.07.2017

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО

На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 15-2017/06.07.2017г. по т.3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-11-2017, при следните условия:


1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА:

1.1 Отдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Бели бряг, община Раднево с обща площ от 977,15 дка.
 Точното идентифициране и местонахождение на площите е посочено в Приложение № 5 към тръжната документация.
1.2 Начална тръжна цена: 35 692 лева /тридесет и пет хиляди шестстотин деветдесет и два лева/, без включен ДДС. - годишна наемна цена, за всички  обявени имоти с обща площ от 977,15 дка.
1.3 Срок за отдаване под наем на имотите – 2 /две/ години, считано от 01.10.2017г. 
2. ВИД НА ТЪРГА
Търг с тайно наддаване. Открито заседание.
3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 Плащането на годишната наемна цена ще се извършва два пъти годишно, като първата вноска е в срок до 30-ти май на текущата стопанска година, а втората до 30-ти септември, в края на съответната стопанска година, срещу фактура издадена от НАЕМОДАТЕЛЯ.
4. РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТА

4.1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 10% от обявената начална тръжна наемна цена.

4.2. Депозитът на спечелилият участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на Договора за наем, като стойността му се възстановява, чрез приспадането му при плащането на еднократната вноска. За всички останали участници депозитът се връща в 30 – дневен срок след сключване на Договора.

4.3. Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

„Мини Марица – Изток“ ЕАД
BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG32 SOMB 9130 1035 8201 01
Банка: „Общинска банка” АД
4.4. Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на участник, спечелил търга, но отказал да сключи договор в 14 – дневен срок, от получаването на известието за класиране и предложението за наемане на площта, не подлежи на връщане.
4.5. При отказ на участник, спечелил търга се предлага сключването на договор с кандидата, класиран на второ място. В случай, че същият откаже да сключи договор в 14 – дневен срок, от получаването на известието за класиране и предложението за наемане на площта, се изпълняват условията по точка  4.4 и се насрочва нов търг.

5. МЯСТО, ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

Търгът ще се проведе на 28.07.2017г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на  “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.
6. РАЗМЕР НА ТАКСАТА  ЗА  ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ПОДАВАНЕ.
6.1. Цена на документацията – 20.00 лв. без включен ДДС. Тръжната документация се получава от звено “Недвижима собственост”, отдел „Инвестиции” в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството – партер или по банков път.
6.2. Краен срок за закупуване на документацията – 11.00 часа на 28.07.2017г.
6.3. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.40 часа на 28.07.2017г.
6.4. Място на подаване на заявление за участие – регистратура ет. 6, стая № 609 в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево.
7. ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ.
7.1. В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 04.08.2017г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.
8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
8.1. Участниците представят следните документи:
- Подписано заявление по образец;
- Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление;
- Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата;
- Документ за внесен депозит за участие в размера, посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие;
- Копие от Удостоверение за актуална (към датата на представяне на заявлението) съдебна регистрация или копие на Удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията с посочване на ЕИК, ако кандидатът е едноличен търговец или юридическо лице /ако участникът е физическо лице – посочват се данни по лична карта/;
- Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон /във връзка с евентуалното връщане на депозита/;
- Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД и не е свързано лице по смисъла на & 1, т.2,3 и 4  от ДР на Търговски закон с наемодателя;
- Нотариално заверено пълномощно, в случай на упълномощаване.

8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.
9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга, като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-11-2017

Лице за контакти и допълнителна информация:  тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 32-51, Екатерини Ралева.