Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обява отдаване под наем на обект

Публикувано на 26.09.2017

МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО


На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 08-2017/24.03.2017 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия:


1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: Отдаване под наем на следния имот, собственост на „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево:„Обект за стопанска дейност – клуб ресторант „Феникс“ /преустроен в банков офис/,  представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.503.540.1.91, с площ по документи за собственост 220,26 кв.м., находящ се  в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 85.
1.1. Начална тръжна месечна наемна цена както следва: 2950,00 лв. без ДДС
1.2. Срок за отдаване под наем на имота:  5 (пет) години.


2. ВИД НА ТЪРГА: Търг с тайно наддаване. Открито заседание.


3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Плащането на месечната наемна цена се извършва ежемесечно в срок до 10 – то число на текущия месец срещу издадена фактура.


4. РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТА: Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 10 % от  обявената начална тръжна цена.
4.1. Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:
Банка: „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, клон гр. Раднево
BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG 32 SOMB 9130 1035 8201 01


5. МЯСТО, ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА: Търгът ще се проведе на 12.10.2017 г., от 13,00 часа, в Заседателна зала – партер, “Мини Марица Изток” ЕАД – гр. Раднево.


6. РАЗМЕР  НА ТАКСАТА ЗА  ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
6.1. Цена на документацията – 20,00 лв., без ДДС. Тръжната документация се получава от отдел “Инвестиции”, звено: „ Недвижима собственост“ в Управлението на “Мини Марица Изток” ЕАД – гр. Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството - партер.
6.2. Краен срок за закупуване на документацията – 10,30 часа на 12.10.2017 г.
6.3. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11,30 часа на 12.10.2017 г.
6.4. Място на подаване на заявление за участие- регистратура ет.6, стая 609 в Управлението на „Мини Марица-Изток“ ЕАД гр. Раднево


7. ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ: В случай, че на търга не се яви нито един участник, търгът ще се проведе повторно на 13.11.2017г., от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.


8. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:  Критерият за оценка на офертите е: най-висока предложена месечна наемна цена, в лева, без включен ДДС.


9. Регистрационен номер на търга: НС-15-2017


Допълнителна информация: тел: 0417/ 8 33 04 – вътр. 31-19; 31- 79 Деница Илева, Ивелин Мендров, както и на сайта на дружеството: http://www.marica-iztok.com/